Rovnako ako každý rok, aj teraz začiatkom decembra (4. – 5. decembra 2017) Európska komisia spoločne s Európskym fórom zdravotného postihnutia (EDF) zorganizovali v budove Európskej komisie Charlemagne v belgickom Bruseli dvojdňovú konferenciu pri príležitosti medzinárodného dňa zdravotného postihnutia.

Európska komisia aj v tomto roku už tradične vyhlásila súťaž o najprístupnejšie mesto Európskej únie.

Slávnostné odovzdanie cien sa tiež stalo tradíciou – ako každý rok, najprístupnejšie mesto sa tešilo zo svojho ocenenia na konferencii, ktorú pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím usporiadala Európska komisia v spolupráci s Európskym fórom zdravotného postihnutia, 4. – 5. decembra v Bruseli.

Rada EÚ na stretnutí 7. decembra 2017 prijala spoločné stanovisko (tzv. všeobecné smerovanie) k návrhu Európskeho aktu o prístupnosti, legislatívneho aktu zameraného na prístupnosť tovarov a služieb.

Osoby so zdravotným postihnutím prostredníctvom svojej strešnej organizácie Európskeho fóra zdravotného postihnutia vyjadrujú svoju vďaku Európskej komisii a Estónskemu predsedníctvu EÚ za to, že sa im podarilo presadiť tento krok.

(Prinášame text, spracovaný podľa materiálov prezentovaných na rokovaní predsedníctva EDF v októbri 2017)

Koniec roku 2017 bol významný obdobím pre Európske štrukturálne a investičné fondy: národné autority podávali správy o doterajšom využívaní fondov vrátane aktivít na podporu práv osôb so zdravotným postihnutím. Európske inštitúcie i národné autority pracovali na budúcich pravidlách a diskutovali, koľko peňazí by EÚ mala investovať do politiky súdržnosti po roku 2020.