Viac ako jedna miliarda ľudí, alebo približne 15% svetovej populácie, žije s nejakým druhom zdravotného postihnutia. Ľudia s postihnutím, ktorí predstavujú najväčšiu svetovú minoritu, často čelia bariéram, ktoré im bránia podieľať sa na všetkých aspektoch života v spoločnosti. Bariéry majú rôznu formu, vrátane tých, ktoré súvisia s fyzický prostredím, informačnými a komunikačnými technológiami, alebo tie, ktoré vyplývajú z legislatívy alebo politiky, alebo zo spoločenských postojov a diskriminácie. Výsledkom je, že ľudia s postihnutím nemajú rovnaký prístup k spoločnosti alebo službám, vrátane zamestnania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, politickej účasti.


18. října 2012

Evropský soud pro lidská práva dnes rozhodl, že pan Bureš byl před pěti lety v Psychiatrické léčebně v Brně-Černovicích podroben nelidskému a ponižujícímu zacházení. Podle soudu byl několik hodin bezdůvodně kurtován na lůžku poté, co jej policie našla dezorientovaného po vysoké dávce léků na ulici. „Soud dospěl k názoru, že tím došlo k porušení článku 3 Evropské úmluvy o lidských právech a přiznal stěžovateli odškodnění 20 tisíc Eur,“ řekl právník Ligy lidských práv a Centra advokacie duševně postižených (MDAC) Maroš Matiaško.


22.10.2012    0032/2012

Písomné vyhlásenie o európskom roku zosúladenia pracovného a rodinného života


V Charte základných práv EÚ sa uvádza, že „Únia uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote“. EÚ a jej 27 členských štátov sa už okrem toho zaviazali vytvoriť bezbariérovú Európu podpísaním Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.