TEC

Hlavným cieľom projektu, s názvom Nástroje na hodnotenie kompetencií ľudí so špeciálnymi potrebami v súlade s MKF (pre zjednodušenie ďalej používaná len angl. skratka "TEC"), je na základe Medzinárodnej klasifikácie funkčnej schopnosti, dizability a zdravia – MKF (angl. International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF) rozvoj inovatívnych a efektívnych nástrojov umožňujúcich umiestňovanie na pracovnom trhu a vyhodnocovanie kompetencií dospelých ľudí so zdravotným postihnutím. Projektový zámer je realizovaný v súlade s európskou stratégiou 2010 – 2020 zameranou na ľudí s postihnutím, ktorá podčiarkuje požiadavku zvyšujúcej sa koherentnosti prístupu členských štátov EU, a ktorej hlavným cieľom je "podporovanie ľudí s postihnutím tak, aby mohli plne využívať svoje práva a aby mohli plne benefitovať z účasti v spoločnosti a európskej ekonomiky."

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (ďalej ako NROZP v SR) v spolupráci so spoločnosťou IBM Slovensko zorganizovala v roku 2012 – 2013 piaty ročník projektu Uč sa a získaj prácu v IBM. Projekt je zameraný na propagáciu a zlepšenie pracovných zručností  záujemcov o zamestnanie so zdravotným postihnutím v spoločnosti IBM. V apríli 2013 sa v priestoroch spoločnosti IBM Slovensko uskutočnilo záverečné stretnutie a vyhodnotenie projektu.

Občianske združenie Národná rada občanov so zdravotným postihnutím od roku 2007 každoročne spolupracuje so spoločnosťou IBM Slovensko na projekte zameranom na zlepšenie pracovných podmienok ľudí so zdravotným postihnutím a zvýšenie možnosti ich uplatnenia sa na trhu práce.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je jedným z partnerov projektu VISAL, ktorý sa bude realizovať  od  novembra 2012 do októbra 2014.

Projekt je orientovaný predovšetkým na vytvorenie a realizáciu sústavy neformálneho vzdelávania zameraného špecificky na posilnenie sociálno-komunikačných kompetencií, podporu sebavedomia a motivácie seniorov so zrakovým postihnutím pre ďalšiu aktívnu angažovanosť v spoločnosti.