TEC - Nástroje na hodnotenie kompetencií ľudí so špeciálnymi potrebami v súlade s MKF

Rate this item
(0 hlasov)

TEC

Hlavným cieľom projektu, s názvom Nástroje na hodnotenie kompetencií ľudí so špeciálnymi potrebami v súlade s MKF (pre zjednodušenie ďalej používaná len angl. skratka "TEC"), je na základe Medzinárodnej klasifikácie funkčnej schopnosti, dizability a zdravia – MKF (angl. International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF) rozvoj inovatívnych a efektívnych nástrojov umožňujúcich umiestňovanie na pracovnom trhu a vyhodnocovanie kompetencií dospelých ľudí so zdravotným postihnutím. Projektový zámer je realizovaný v súlade s európskou stratégiou 2010 – 2020 zameranou na ľudí s postihnutím, ktorá podčiarkuje požiadavku zvyšujúcej sa koherentnosti prístupu členských štátov EU, a ktorej hlavným cieľom je "podporovanie ľudí s postihnutím tak, aby mohli plne využívať svoje práva a aby mohli plne benefitovať z účasti v spoločnosti a európskej ekonomiky."

 MKF

Medzinárodná klasifikácia funkčnosti, dizability a zdravia (ďalej len MKF) unifikuje popis zdravia a jeho porúch. Táto klasifikácia definuje komponenty zdravia, pričom tieto sú určované z perspektívy telesných, individuálnych a spoločenských funkcií. Klasifikácia ponúka zoznamy telesných funkcií a štruktúr, ako aj zoznamy domén aktivít a participácie. Keďže jednotlivec pôsobí predovšetkým v spoločnosti, MKF berie do úvahy aj faktory prostredia a ich vplyv na zdravie človeka. Uvedená klasifikácia, definovaná v roku 2002 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), prichádza s univerzálnym a multidisciplinárnym prístupom, pričom takýmto spôsobom prehodnocuje aj samotný koncept zdravotného postihnutia s využitím jednotného štandardného integrovaného jazyka.

Kto sú realizátori?

Projektové partnerstvo je vytvorené zo vzdelávacích inštitúcií z Talianska, Slovenska (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska), Nórska, Cypru a Turecka, ktoré sú aktívne na poli prípravy a umiestňovania dospelých ľudí so zdravotným postihnutím na trh práce. Ich spoločným zámerom je postupné skvalitňovanie vlastných realizovaných aktivít.

 

Ciele projektu

  • Zmapovanie využívania MKF v krajinách zapojených partnerov;
  • Vytvorenie inovatívnych nástrojov na posudzovanie kompetencií osôb s postihnutím s dôrazom na proces ich umiestňovania na pracovnom trhu;
  • Overenie vytvorených nástrojov so zapojením vybraných cieľových skupín osôb so zdravotným postihnutím;
  • Získanie spätnej väzby a úprava vytvorených nástrojov posudzovania kompetencií jednotlivcov so zdravotným postihnutím;
  • Vytvorenie finálneho modelu a šírenie výsledkov.

 

Kontakty:
Názov: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Web: http://www.unss.sk

Kontaktná osoba: Tímea Hóková, hokova(zavináč)unss.sk

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie.