Poslanci NR SR schválili 19. októbra 2017 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Prijaté boli tri podstatné zmeny týkajúce sa osôb poberajúcich invalidný dôchodok, osôb starajúcich sa o dieťa so zdravotným postihnutím a osôb poberajúcich peňažný príspevok na opatrovanie alebo vykonávajúcich osobnú asistenciu pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Novelu zákona o posunkovej reči nepočujúcich osôb (149/1995 Z. z.) schválili poslanci NR SR dňa 16. mája 2017 a je platná od 1. septembra 2017. Hlavnou pointou obmeny zákona boli formy posunkovej komunikácie (§ 3).

Poslanci NR SR schválili 10. októbra návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Národná rada SR schválila 11. októbra 2017 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Zmeny v doručovaní podaní finančnej správe sa týkajú i živnostníkov a osobných asistentov.

Asociácia polio v SR, republiková špecifická organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých, združuje ľudí, ktorí v ranom detstve prekonali detskú obrnu, poliomyelitídu, a dnes, desiatky rokov po odznení akútneho štádia, trpia nielen jej bezprostrednými, no aj jej neskorými následkami, najčastejšie tzv. postpoliomyelitickým syndrómom.