Národná rada SR 20. júna 2017 schválila novelu zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. V Zbierke zákonov ju nájdete pod číslom 182/2017.

Zákonom sa okrem iného v § 4a spresňuje poskytovanie finančných prostriedkov na asistenta učiteľa.

Národná rada SR schválila rozsiahlu poslaneckú novelu zákona č. 149/1995 Z.z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb. Zákon je publikovaný v zbierke zákonov pod číslom )151/2017 Z.z.

Jedným z dôvodov rozsiahlej novely je nesprávna interpretácia pojmov, ktoré sú dôležité pri aplikácii tohto zákona v praxi. Na novele sa podstatnou mierou podieľali zástupcovia komunity nepočujúcich osôb.

Pobočky Sociálnej poisťovne sa stretávajú s otázkami občanov, ktorí nevedia, ako žiadať o invalidný dôchodok.

Prvým krokom k jeho vybaveniu je vyplnenie a potvrdenie tlačiva Prehliadka Zisťovacia – Kontrolná. Toto tlačivo občanovi poskytne príslušná pobočka v mieste jeho trvalého bydliska a vyplní a potvrdí ho jeho ošetrujúci lekár.

S pojmom hodnoty za peniaze sa v poslednom čase stretávame stále častejšie, a to nie len v odborných kruhoch. Naposledy to tak bolo v prípade posúdenia návrhov na dostavbu rýchlostnej cesty R2. Je teda dobré ujasniť si, čo sa za týmto pojmom skrýva.

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) je súčasťou Ministerstva financií SR.