Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení umožňuje dodatočne si zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie za niektoré obdobia, keď poistenec nebol zamestnaný alebo nebol samostatne zárobkovo činnou osobou a teda nemal v danom období príjmy, z ktorých by si poistné platil.

Poskytovanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu upravujú §§ 20 až 23 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.