Smernica EU o verejnom obstarávaní

Členské štáty EU mali povinnosť do 18. apríla 2016 transponovať do národnej legislatívy smernicu EU 2014/24 z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní. Slovensko si splnilo túto povinnosť prijatím zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť práve 18. apríla 2016.

Na webovom sídle www.slov-lex.sk je od apríla sprevádzkovaná jeho ďalšia sekcia – E-legislatíva. V tejto sekcii je možné sledovať kompletný legislatívny proces prípravy právnych predpisov – od publikovania predbežnej informácie o začatí prípravy právneho predpisu cez legislatívny proces, ktorý zahŕňa medzirezortné pripomienkové konanie, jeho vyhodnotenie, posudzovanie návrhu v legislatívnej rade vlády SR, prerokovanie vo vláde SR až po schvaľovanie v Národnej rade SR, ak ide o návrh zákona.