V Mostoch č. 3 sme informovali o návrhoch, ktoré NROZP  zaslala MPSVaR po zverejnení predbežnej informácie o začatí prípravy novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP.

Začiatkom augusta zverejnilo MPSVaR na portáli www.slov-lex.sk na medzirezortné pripomienkové konanie návrh novely zákona, záujemcovia ho nájdu na portáli v časti e-legislatíva pod označením LP/2016/436. Nájdu tam i pripomienky, ktoré ministerstvá, ale i verejnosť, uplatnili k predloženému návrhu zákona.

V Mostoch č. 3 sme priniesli článok o tendenciách ministerstiev obmedzovať zasielané pripomienky k predbežným informáciám o príprave právnych predpisov len na pripomienky v intenciách vecného zamerania návrhu zákona. Z viacerých návrhov zákonov posunutých do medzirezortného pripomienkového konania už máme predstavu, ako sa budú, presnejšie povedané nebudú, ústredné orgány štátnej správy so zaslanými návrhmi a námetmi vyrovnávať.

Povinnou prílohou návrhu právneho predpisu posunutého do MPK je správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu.