Úrad vlády Slovenskej republiky zverejnil plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017. Vyberáme z neho návrhy, ktoré môžu zaujímať i ľudí so zdravotným postihnutím alebo sa týkajú organizácií osôb so zdravotným postihnutím. Informácia sa uvádza v členení:

Národná rada SR schválila 25. októbra návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, zákon nájdete v Zbierke zákonov SR pod číslom 302/2016. Súčasne boli schválené s tým súvisiace zmeny v zákone č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Je potrebné zriadiť osobitný účet pre každú verejnú zbierku, ktorú plánujeme alebo postačí len jeden generálny osobitný účet pre všetky zaregistrované verejné zbierky? Jednou z obligatórnych náležitostí návrhu na registráciu verejnej zbierky je v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 písm. f) zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach uviesť názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo osobitného účtu.