Z plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017

Rate this item
(0 hlasov)

Úrad vlády Slovenskej republiky zverejnil plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017. Vyberáme z neho návrhy, ktoré môžu zaujímať i ľudí so zdravotným postihnutím alebo sa týkajú organizácií osôb so zdravotným postihnutím. Informácia sa uvádza v členení:

 

-           predkladateľ návrhu,

-           predpokladaný termín predloženia návrhu na rokovanie vlády SR,

-           názov návrhu legislatívneho predpisu,

-           odôvodnenie predloženia návrhu.

1.

MPSVaR SR, Marec 2017

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Kompenzácia rozdielov v úrovni starobných dôchodkov priznaných podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 a starobných dôchodkov priznaných podľa predpisov účinných po tomto dni. Úprava valorizácie dôchodkových dávok.

2.

MŠVVaŠ SR, máj 2017

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

Dôvodom predloženia návrhu zákona je úprava postupov zabezpečovania kvality v oblasti vysokých škôl a ďalšie úpravy vyplývajúce zo zámerov Programového vyhlásenia vlády SR a aplikačnej praxe.

3.

MZ SR, máj 2017

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Ustanovenie novej služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorou je objednanie na vyšetrenie na konkrétny čas a určenie výšky úhrady za túto službu.

4.

MPSVaR SR, jún 2017

Návrh zákona o sociálnej ekonomike

Podpora subjektov sociálnej ekonomiky vytvorením legislatívneho prostredia.

5.

MPSVaR SR, september 2017

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z.

Úprava adresných sociálnych opatrení zameraných najmä na ľudí, ktorí pomoc štátu skutočne potrebujú a sprísnenie podmienok pri poskytovaní sociálnych dávok pre osoby odmietajúce pracovať. Podpora rodín s deťmi, kde povinný rodič neplní vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu.

6.

MPSVaR SR, september 2017

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov

Podpora dostupnosti rôznych foriem odbornej pomoci ohrozeným a rizikovým rodinám s deťmi, zameraných na podporu plnenia funkcií rodiny a pokračovanie v procese deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti vrátane odbornej pomoci zameranej na zotrvanie detí v starostlivosti ich rodičov, resp. na návrat detí do rodičovskej starostlivosti. Posilnenie finančnej podpory starostlivosti príbuzných a blízkych o deti, o ktoré sa nestarajú ich biologickí rodičia.

7.

MPSVaR SR, september 2017

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Zefektívnenie systému viaczdrojového financovania sociálnych služieb, zavedenie finančnej podpory poskytovania sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe pre všetkých zriaďovateľov na rovnakom základe.

8.

MPSVaR SR, september 2017

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Aktualizácia zoznamu diagnóz a percentuálnych sadzieb poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na účely dávok sociálneho poistenia podmienených nepriaznivým zdravotným stavom a ďalšie úpravy vyplývajúce z aplikačnej praxe.

Použité skratky:

MPSVaR SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

MZ SR – Ministerstvo zdravotníctva SR

 

- red -