Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Rate this item
(0 hlasov)

Národná rada SR schválila 25. októbra návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, zákon nájdete v Zbierke zákonov SR pod číslom 302/2016. Súčasne boli schválené s tým súvisiace zmeny v zákone č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Dôvodom vypracovania a schválenia uvedeného zákona je upravenie rozsahu, spôsobu a podmienok poskytovania dotácií v oblasti ľudských práv, ktoré prechádza s účinnosťou od 1. decembra do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Rozsah dotácie

Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva spravodlivosti na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť za podmienok ustanovených zákonom na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Účel dotácie

Dotáciu možno poskytnúť na

a)        posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd,

b)        podporu aktívnej občianskej spoločnosti,

c)         podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,

d)        podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže,

e)        podporu vzdelávania a školenia,

f)          zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín,

g)        poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc,

h)         analytickú, expertnú a edičnú činnosť,

i)          podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd,

j)          zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok v oblasti ľudských práv a slobôd,

k)         výdavky neziskových organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,

l)          podporu kultúrnych aktivít a spoločensko-vedných aktivít v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,

m)       zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Dotáciu nemožno poskytnúť na

a)        úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,

b)        refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,

c)         úhradu výdavkov na správu žiadateľa,

d)        výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu,

e)        činnosť, na ktorú má žiadateľ poskytnuté prostriedky z verejného rozpočtu.

Podmienky poskytnutia dotácie

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým okrem iných je

-           občianske združenie,

-           nadácia,

-           záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,

-           nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,

-           neinvestičný fond,

-           registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,

-           medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,

-           fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dovŕšila vek 18 rokov,

-           podnikateľ s miestom podnikania alebo sídlom podnikania na území Slovenskej republiky.

Pri právnických osobách je podmienkou mať sídlo na území Slovenskej republiky.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu, na ktorý dotáciu požaduje, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa tohto zákona a

a)        má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí a vyšších územných celkov,

b)        nežiada dotáciu na ten istý projekt aj od iného subjektu alebo mu na tento projekt nebola poskytnutá dotácia od iného subjektu.

Podmienkou pre poskytnutie dotácie je i splnenie podmienok podľa § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; dotáciu žiadateľovi možno poskytnúť, ak

a) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

b) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

c) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,

d) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania

e) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Žiadateľ preukazuje splnenie vyššie uvedených podmienok

a) čestným vyhlásením žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a potvrdením miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,

b) potvrdením príslušného konkurzného súdu,

c) čestným vyhlásením žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,

d) potvrdením príslušného inšpektorátu práce, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania,

e) potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne.

Spôsob poskytovania dotácie

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá ministerstvu spravodlivosti písomne v termíne určenom vo výzve na predkladanie žiadostí a musí obsahovať

a)        označenie žiadateľa v rozsahu

1.         meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,

2.         meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,

3.         názov alebo obchodné meno, označenie právnej formy, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu,

b)        označenie osoby podieľajúcej sa na realizácii projektu,

c)         účel, na ktorý sa dotácia požaduje,

d)        výšku požadovanej dotácie.

 

Prílohou k žiadosti sú doklady uvedené vyššie a

a)        popis projektu,

b)        štruktúrovaný rozpočet projektu a komentár k štruktúrovanému rozpočtu projektu,

c)         doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa nie starší ako tri mesiace,

d)        čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí a vyšších územných celkov,

e)        čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že dotáciu na tento projekt nežiada aj od iného subjektu alebo mu na tento projekt nebola od iného subjektu dotácia poskytnutá,

f)          kópia dokladu, ktorý identifikuje štatutárneho zástupcu žiadateľa, ak ide o právnickú osobu,

g)        kópia dokladu o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poukázať,

h)         doklad preukazujúci zabezpečenie spolufinancovania, najmä čestné vyhlásenie pri spolufinancovaní vlastnými zdrojmi, výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva, darovacia zmluva v prípade daru s účelovým určením, zmluva o úvere alebo zmluva o pôžičke, ak ide o použitie cudzích zdrojov.

Dotácia sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej medzi ministerstvom spravodlivosti a žiadateľom. Na žiadosť, ktorá nespĺňa vyššie uvedené náležitosti a jej nedostatky nebudú odstránené ani v dodatočnej lehote určenej vo výzve ministerstva spravodlivosti, ako aj na žiadosť, ktorá bola predložená ministerstvu spravodlivosti po termíne, sa neprihliada.

Vyhodnocovanie žiadostí

Žiadosti vyhodnocuje komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo spravodlivosti. Funkcia člena komisie je čestná funkcia. Člen komisie, ktorý je žiadateľom alebo sa vo vzťahu k žiadateľovi považuje za zaujatého, je vylúčený z rokovania o konkrétnej žiadosti a jej vyhodnocovania. Za zaujatého vo vzťahu k žiadateľovi sa považuje člen komisie, ktorý sám alebo jemu blízka osoba je

a) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,

b) spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom,

c) zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom.

Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom jednotlivé žiadosti musia byť očíslované. Zloženie, rozhodovanie, organizáciu práce a postup komisie pri vyhodnocovaní žiadosti a kritériá pre vyhodnocovanie žiadosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti.

Zverejňovanie informácií

Ministerstvo spravodlivosti zverejňuje na svojom webovom sídle

a)        schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu na príslušný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,

b)        najmenej dva mesiace pred termínom predkladania žiadostí výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá obsahuje najmä

1.         termín, do ktorého možno predložiť žiadosť,

2.         účel poskytnutia dotácie,

3.         formulár žiadosti,

4.         definíciu oprávnených subjektov,

5.         disponibilný objem finančných prostriedkov,

6.         najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,

7.         kritériá výberu a spôsob vyhodnocovania žiadostí,

8.         lehotu na odstránenie formálnych nedostatkov žiadostí,

9.         termín postupu vyhodnocovania žiadostí,

10.      zloženie komisie,

c)         menný zoznam členov komisie po uplynutí termínu na predkladanie žiadostí,

d)        zoznam schválených žiadostí s uvedením

1.         čísla a názvu programu,

2.         názvu projektu,

3.         výšky a účelu poskytnutej dotácie,

4.         dátumu schválenia žiadosti,

5.         označenia prijímateľa dotácie v rozsahu meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, ak ide o právnickú osobu, a to do 30 dní od schválenia žiadosti,

e)        zoznam neschválených žiadostí s uvedením identifikácie žiadateľa, dôvodu a dátumu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia žiadosti,

f)          vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má ministerstvo k dispozícii,

g)        vzor zmluvy o poskytnutí dotácie.

Kontrola

Ministerstvo spravodlivosti vykonáva finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie.

Kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí

Kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí sú uvedené v Prílohe vyhlášky ministerstva spravodlivosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie.

HODNOTIACE KRITÉRIUM         A ROZPÄTIE BODOVÉHO HODNOTENIA

1. Celková účelnosť, komplexnosť a kvalita projektu      0 – 50 b

1.1 Spoločenská významnosť hlavného cieľa projektu (širšieho zámeru) a čiastkových cieľov projektu vo vzťahu k zameraniu výzvy           0 – 20 b

1.2      Opodstatnenosť výstupov k napĺňaniu hlavného cieľa a čiastkových cieľov projektu 0 – 10 b

1.3 Vhodnosť zvolených postupov, metód a činností/aktivít na dosiahnutie hlavného a čiastkových cieľov  0 – 10 b

1.4 Miera odborných garancií pre realizáciu projektu     0 – 10 b

2. Cieľové skupiny a dosah na verejnosť  0 – 20 b

2.1 Jasnosť a relevantnosť určenia cieľovej skupiny/cieľových skupín 0 – 10 b

2.2 Miera aktívneho zapojenia cieľovej skupiny/cieľových skupín do realizácie projektu, pozitívny dopad na cieľovú skupinu   0 – 10 b

3. Realizácia projektu, udržateľnosť a publicita               0 – 20 b

3.1 Udržateľnosť aktivít projektu v období po skončení projektu           0 – 15 b

3.2 Publicita projektu           0 – 5 b

4. Rozpočet a efektívnosť   0 – 10 b

4.1 Primeranosť, reálnosť, nevyhnutnosť výdavkov a efektívnosť výdavkov vo vzťahu k stanoveným cieľom            0 –10 b

POČET ZÍSKANÝCH BODOV CELKOM            0 – 100 b

 

Milan Měchura