Verejné zbierky a účty

Rate this item
(0 hlasov)

Je potrebné zriadiť osobitný účet pre každú verejnú zbierku, ktorú plánujeme alebo postačí len jeden generálny osobitný účet pre všetky zaregistrované verejné zbierky? Jednou z obligatórnych náležitostí návrhu na registráciu verejnej zbierky je v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 písm. f) zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach uviesť názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo osobitného účtu.

Zároveň z ustanovenia § 3 ods. 3 Zákona o verejných zbierkach vyplýva, že „Na vykonávanie zbierky je právnická osoba povinná zriadiť osobitný účet, na ktorom sa budú zhromažďovať príspevky tvoriace hrubý výnos zbierky a prostredníctvom ktorého sa budú vykonávať úhrady spojené s použitím čistého výnosu zbierky.“

Z dikcie citovaného ustanovenia vyplýva, že subjekty oprávnené na vykonanie verejnej zbierky sú povinné zriadiť osobitný účet pre každú verejnú zbierku. To znamená, že oprávnená osoba nemôže za účelom vykonávania viacerých verejných zbierok disponovať len jedným osobitným účtom, ale vo vzťahu ku každej verejnej zbierke potrebuje mať osobitný účet. Tým sa zabezpečí transparentnosť vykonávania a vyhodnotenia verejnej zbierky verejnosťou. Bude tak možné prehľadne určiť prijaté dary, náklady a celkové nakladanie s peňažnými prostriedkami vo vzťahu k danej verejnej zbierke.

Osobitným účtom je potrebné rozumieť samostatný účet, na ktorom neprebiehajú žiadne iné bankové prevody než tie, ktoré sa týkajú verejnej zbierky alebo samotného účtu (napr. bankové poplatky, úroky).

- red -

Zdroj: itretisektor.sk