Zo zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím

Rate this item
(0 hlasov)

Dňa 29. júna 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „výbor“), ktoré viedol Branislav Ondruš, štátny tajomník MPSVR SR.

 

Na začiatku zasadnutia výboru vystúpil reprezentant skupiny organizácií osôb s telesným postihnutím Tibor Köböl, a ocenil spoluprácu MPSVR SR s občianskymi združeniami zastupujúcimi záujmy osôb so zdravotným postihnutím v rámci prípravy poslednej novely zákona  č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a pozitívne zhodnotil aj obsah schválených zmien vedúcich k zlepšeniu postavenia osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín. Zároveň požiadal o zorganizovanie stretnutia predstaviteľov MPSVR SR a Ústredia práce so zástupcami organizácií osôb so zdravotným postihnutím, na ktorom by boli vysvetlené nejasnosti súvisiace s novelizáciou uvedeného zákona.

Výbor prerokoval a s pripomienkami odporučil Návrh na zriadenie pracovnej skupiny výboru k problematike zberu a vedenia štatistických údajov o počte osôb so zdravotným postihnutím v členení podľa druhu zdravotného postihnutia.

Výbor sa oboznámil S problematikou nedostupnosti vyhradených parkovacích miest pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri niektorých zdravotníckych zariadeniach. V krátkodobom horizonte riešenia VOZP požiadal o pomoc komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím a odporučil ministerstvu zdravotníctva písomne vyzvať štatutárne orgány dotknutých zdravotníckych zariadení, aby prijali riešenia ústretové k osobám so zdravotným postihnutím. V záujme systematického riešenia výbor vyzve MDV SR na sprecizovanie súvisiacej právnej úpravy v legislatívnom návrhu pripravovaného stavebného zákona.

Členom výboru bola predstavená štúdia uskutočniteľnosti k projektovému zámeru zavedenia manažmentu inteligentného parkovania na parkovacích miestach vyhradených pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s názvom „eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania ťažko zdravotne postihnutých“. Na základe tejto prezentácie, ale aj predchádzajúcich stretnutí s predkladateľmi projektu, VOZP vyslovil podporu navrhovanému národnému projektu 

Výbor prerokoval II. Správu o plnení opatrení vyplývajúcich  z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu, na ktorej príprave, pripomienkovaní v rámci MPK i na rozporových konaniach sa viacerí členovia výboru zúčastňovali. Výbor vzal správu na vedomie a odporučil vláde správu schváliť. Vláda správu schválila svojim uznesením 357/2018 zo dňa 22. 8. 2018.

Výbor vzal na vedomie informáciu MPSVR SR o nástrojoch a zámeroch na implementáciu opatrení odporúčaných Všeobecným komentárom Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím k čl. 19 „Nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti“ Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a vyzval na podporu zvyšovania povedomia o obsahu všeobecného komentára k uvedenému článku.

 Výbor sa venoval dôvodom meškajúceho a predlžujúceho sa procesu deinštitucionalizácie, najmä dlhodobo odkladanému spusteniu Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov, čo mimoriadne sťažuje prípravu deinštitucionalizačných projektov a čerpanie plánovaných prostriedkov. Vypočul si informáciu MPSVR SR / OP ĽZ a MPRV SR / IROP o situácii implementácie  a o synergii v oblasti deinštitucionalizácie. Uvítal informáciu štátneho tajomníka MPSVR, že komplikácie brániace spusteniu uvedeného národného projektu už boli odstránené a že projekt bude spustený do cca dvoch týždňov. Napriek tomuto vyjadreniu, spustenie projektu ďalej meškalo. Preto sa MNO pôsobiace v oblasti deinštitucionalizácie obrátili otvoreným listom na predsedu vlády SR. Až 3. augusta 2018 riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Implementačná agentúra MPSVR SR.

Výbor si vypočul informáciu MDV SR o príprave nových stavebných zákonov (zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe) a ich príloh z hľadiska zabezpečenia bezbariérového používania stavieb a územia a univerzálneho designu. Členovia výboru zastupujúci osoby so zdravotným postihnutím  vyjadrili nespokojnosť so zastúpením len jednou osobou v pracovnej skupine na prípravu uvedených zákonov čo im znemožňuje primerane presadzovať a obhajovať ich oprávnené požiadavky. Preto výbor svojim uznesením 76/2018 vyzval MDV SR o rozšírenie pracovnej skupiny poverenej prípravou nových stavebných zákonov a súvisiacich vyhlášok o ďalších dvoch zástupcov komory mimovládnych organizácií Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím. MDV SR túto žiadosť do konca augusta neakceptovalo.

Výbor diskutoval aj o pripravovanej novele zákona č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách, ktorá sa týka zariadení starostlivosti pre deti do troch rokov veku v súvislosti s požiadavkou na ich debarierizáciu. Členovia rady vyjadrili podporu zachovaniu povinnosti debarierizácie uvedených zariadení.

 

Spracované podľa Záverov zo zasadnutia výboru 29. 6. 2018