Vyznať sa v pojmoch legislatívy Európskej únie je pre viacerých zložité. Niektoré dokumenty sú záväzné, iné dávajú priestor členským štátom na úpravu. Stretávame sa s pojmami ako európske normy, nariadenia, pojmami ako napríklad implementácia či infringement práva EÚ.

Nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská sú hlavné právne nástroje, ktoré používa EÚ na svoje riadenie. Ako sa navzájom líšia?

Normy (Standards) sú dobrovoľné technické dokumenty, ktorých hlavným cieľom je zabezpečiť spoločný prístup ku všetkým druhom vecí: elektrické zástrčky, výťahy, nabíjačky mobilných telefónov atď.

Ak členský štát neuplatňuje právo EÚ správne alebo ho porušuje, nazýva sa to infringement práva EÚ.