Poskytovanie sociálnych služieb upravuje Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Od nadobudnutia účinnosti zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení dňa 1. Januára 2004 prešla úprava dôchodkového veku rozsiahlymi zmenami, menil sa i spôsob jeho určenia.

Od 1. januára 2020 sa dôchodkové dávky zvýšia o 2,9 percenta mesačnej sumy dôchodku. Najmenej však o pevnú sumu podľa druhu dôchodku, ktorá je určená ako dve percentá z priemernej mesačnej sumy príslušného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2019.