Koncepciu zavedenia režimu skrátenej práce Kurzarbeit(ďalej len „Koncepcia“) do slovenského právneho poriadku predkladá ako iniciatívny materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR) v súvislosti so snahou o udržanie pracovných miest (udržanie zamestnanosti) a konkurencieschopnosti slovenských firiempre prípad hospodárskej krízy, recesie a krízovej situácie.

Do plánu legislatívnych úloh vlády SR na 2. polrok 2020 bolo zaradených i niekoľko návrhov zmien a doplnení zákonov (noviel zákonov), ktoré sú zaujímavé i pre občanov so zdravotným postihnutím alebo pre organizácie zastupujúce ich záujmy.

K viacerým plánovaným právnym predpisom už príslušné ministerstvo zverejnilo predbežnú informáciu o príprave návrhu, prípadne v čase zverejnenia tohto článku sa už uskutočnilo i medzirezortné pripomienkové konanie.

Najmä mediálne informácie o sociálnej reforme, vrátane osobnej asistencie vyvolali obavy a napätie medzi osobami so zdravotným postihnutím. Reformu pripravuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR).

Túto situáciu by malo aspoň dočasne ukľudniť stretnutie, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 17. septembra na MPSVaR. Stretnutie bolo venované avizovanej sociálnej reforme.

Prístupnosť webových sídiel a mobilných aplikácií je pre ľudí so zdravotným postihnutím zásadná. Zvlášť dôležitá je v prípade webových sídiel a mobilných aplikácií verejnej správy prostredníctvom ktorých musia s ňou komunikovať.

Deň 23. september mal byť dátumom, kedy budú všetky webové sídla verejných inštitúcií krajín Európskej únie prístupné i pre ľudí so zdravotným postihnutím. Európska únia i Slovensko v tomto smere zaostávajú.