Rainman´s home – Ústav pre profesnú a sociálnu rehabilitáciu osôb s autizmom a inak postihnutých ľudí (Rakúsko)

V minulom čísle sme písali o kontinuálnej starostlivosti o rodiny s autistickými deťmi, tzv. Viedenský model. V tomto čísle sa pozrieme na to, ako sa v Rakúsku vysporiadali s problémom, ktorý sa týka každej krajiny – čo s ľuďmi s postihnutím po dosiahnutí 18-teho roku veku. V meste Viedeň, ako ani v mnohých ďalších kedysi neexistovalo zariadenie pre dospelých autistov. Keď sa podarilo dospelého autistu niekde zamestnať, nastali problémy. Vrátili sa potlačené agresívne sklony, neprimerané reakcie. Bolo tak kvôli tomu, že pracovné miesta boli pre autistu novým prostredím, ako aj nekvalifikovanosťou personálu, ktorý neposkytoval potrebnú službu a pomoc.

A tak v roku 1993 vzniklo vo Viedni zariadenie pre pracovnú rehabilitáciu občanov s diagnózou autizmu a inak postihnutých ľudí. Starostlivosť o klientov bola zabezpečovaná odborným personálom a práca bola systematická.

Program pre mládež a dospelých zahŕňal 3 oblasti:

  • oblasť pracovnej terapie
  • oblasť pracovnej výchovy (pracovný nácvik)
  • oblasť výchovy pre zamestnanie (nácvik pre zamestnanie)

Oblasť pracovnej terapie

Odborníci vychádzali z predpokladu, že pri terapii detí s autizmom je dôležité oslobodiť ich od stereotypných činností. Ak sa stále učia to isté, ak nedostávajú nové podnety, nevyvíjajú sa. Upadajú kognitívne, emocionálne aj sociálne. Nevyhnutné je preto podľa nich rozšíriť repertoár správania prostredníctvom väčšieho množstva jednoduchých činností:

  • v domácnosti – upratovanie (umývanie, vysávanie, zametanie, utieranie prachu), umývanie dlážky, práca v kuchyni (pomocné práce pri varení, ukladanie riadu), pranie, žehlenie
  • vonku (v záhrade) – pestovanie zeleniny, ošetrovanie kvetov, používanie hrablí, lopaty...
  • Všetky pracovné postupy musia byť samozrejme rozložené na čiastkové úkony, ktoré sa učia postupne.

Oblasť pracovnej výchovy

Ak už človek s autizmom zvláda jednotlivé úkony, to znamená – je schopný ich vykonávať samostatne, je čas na rozšírenie repertoáru činností. Cieľom pracovnej výchovy je systematická a cielená práca 6 hodín denne. 1-2 hodiny denne možno venovať opakujúcim sa výrobným prácam (výroba výrobkov z rôznych materiálov).

Oblasť prípravy na zamestnanie

Patrí sem vytváranie pracovných miest vo vlastnej inštitúcii, alebo hľadanie vhodných pracovných miest mimo nej. Odborníci na základe doterajších skúseností odporúčajú pracovné príležitosti hľadať v nemocniciach, záhradníctvach, reštauráciách, kuchyniach, skladiskách atď.

Zdroj:

Profilovanie pomoci autistom a ich rodinám, príprava odborného personálu. Slovenská republika-Maďarská republika-Rakúska republika, trilaterálny projekt, zborník. MPSVaR v SR v spolupráci so Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom, MŠ SR, MZ SR, Krajským úradom Bratislava a Krajským úradom Trnava. 1. vyd. Bratislava: 2000, ISBN 80-968442-5-3.

Spracovala: Mgr. Katarína Šelestiaková