Príklady dobrej praxe pri zamestnávaní ľudí s postihnutím vo Veľkej Británii

Projekt Rady mesta Londýn - západ: Školenie pre prácu

Anglické mesto Brent je na špičke rozvojových inovatívnych prístupov k práci s osobami s mentálnym postihnutím a už niekoľko rokov poskytuje rôzne typy pracovného výcviku a projektov pre zamestnávanie. Projekt Školenie pre prácu na základe partnerskej dohody medzi sociálnymi službami v Brente, CNWL (College of North West London), BACES ( Komunitných vzdelávacích služieb pre dospelých v Brente) a Berkshirskej strednej školy umožňuje užívateľom služieb navštevovať akreditované kurzy písania, počítania informačných a komunikačných technológií a zvyšovať tak ich úroveň nezávislosti, zlepšovať komunikáciu a budovať sebadôveru, teda zvýšiť celkovú kvalitu života. Na základe individuálnych potrieb sa otvárajú kurzy asertivity, komunikačných zručností a budovania sebadôvery. Príjemcovia podstupujú profesionálne školenie vrátane praktických modelov profesijných zručností v oblasti cateringu (stravovanie) a maloobchodu. Formálna kvalifikácia zahŕňa OCR – National Skills Profile (Národný výučný list).

 

Projekt je určený ľuďom s mentálnym postihnutím starším ako 19 rokov, ktorí sú nezamestnaní viac ako 36 mesiacov. Vzhľadom k tomu, že táto cieľová skupina často nemá základné sociálne zručnosti, prekonáva pri učení a hľadaní práce množstvo prekážok. Mnohí sú v denných centrách alebo liečebniach pre dlhodobo chorých a chýba im sebadôvera. Majú problémy s čítaním a písaním. To u mnohých klientov viedlo k vylúčeniu zo spoločnosti. Projekt tieto problémy rieši pomocou „získavania zručností prostredníctvom budovania sebadôvery, výučby v komunikácii a osobných predpokladoch v rámci integrovaného programu“.

Projekt zaisťuje dohľad asistentov, ktorí klientom vyhľadávajú vhodné pracovné miesta na základe profilu jednotlivcov. Keď je klient umiestnený do zamestnania, asistent s ním pracuje do doby, pokiaľ nezíska sebaistotu, že pracovné úlohy zvláda samostatne. Asistenti pomáhajú klientom v prístupe k domácemu školeniu, poskytovaného zamestnávateľom. Každé 4 týždne prebiehajú kontrolné návštevy, aby sa zistilo, či je umiestnenie skutočne úspešné. Súčasťou projektu je aj intenzívne školenie, počas ktorého sa klient naučí cestovať do a zo zamestnania (jedna z mnohých bariér, ktoré ľuďom so ZP bránia v prístupe k práci).

Projekt zvyšuje vzdelávací potenciál ľudí s MP a napomáha ich väčšiemu uplatneniu na trhu práce. Špecializované služby zamestnávania, ktoré zaisťujú rozvoj kariéry, profesné profilovanie, asistenciu pri hľadaní pracovného miesta, dohľad, podporu pri doprave umožňujú ľuďom s MP stať sa ekonomicky aktívnymi.

Zdroj:

Zdroj: HUTAŘ J. a kol.: Dobré príklady prístupu obcí k zamestnávaniu osôb so zdravotným postihnutím v Českej republike a Veľkej Británii, Národná rada zdravotne postihnutých ČR, 2004.

Spracovala: Mgr. Katarína Šelestiaková