Príklady dobrej praxe pri zamestnávaní ľudí s postihnutím v ČR

Ľudia s postihnutím predstavujú na trhu práce špecifickú skupinu, ktorej charakteristickým znakom je rôznorodosť jej obmedzenia, miera kompenzácie hendikepu, schopnosti a motivácie k uplatneniu na trhu práce. Pomôcť ľuďom s postihnutím začleniť sa do spoločnosti a stať sa finančne nezávislým by mali najmä tí, ktorí ich individuálne potreby poznajú. Ak opomenieme najbližšie prostredie – rodinu, najbližším okolím, ktoré dokáže pomôcť ľuďom s postihnutím, je mesto, obec, susedia, tvrdí JUDr. Jan Hutař a kol. z Národnej rady zdravotne postihnutých v ČR. Vo svojej príručke Dobré príklady prístupu obcí k zamestnávaniu osôb so zdravotným postihnutím v ČR a Veľkej Británii popisujú konkrétne situácie, ktoré dokazujú, že pri troche snahy a vytrvalosti nie je pracovné uplatnenie ľudí s postihnutím hudbou budúcnosti.. Podľa nich je jednou z ciest prevencie vylúčenia zdravotne znevýhodnených podpora komunálnych zamestnávateľských alebo podnikateľských projektov, či už v službách alebo v iných činnostiach, zo strany mesta, obce.

V príručke je množstvo konkrétnych príkladov ako občianske združenia, výrobné družstvá, prípadne podnikatelia v spolupráci zastupiteľstva mesta alebo obce, príp. úradom práce vytvorili chránené dielne, čím poskytli možnosť zamestnať sa ľuďom so ZP. Znižuje sa tým množstvo nezamestnaných ľudí so ZP, zvyšuje sa množstvo služieb, ktoré poskytujú (verejné stravovanie, práčovne, rehabilitačné služby a pod), ako aj výroba ( napr. skupina iniciatívnych ľudí na čele so zdravotne postihnutým predsedom sa chopila príležitosti a vyplnila dieru v dopyte a začali vyrábať ľahké prívesné zariadenia za automobily na prepravu vozíkov a rehabilitačných pomôcok). Tu mesto (obec) pomôže poskytnutím vhodného objektu, tam pomôže poskytnutím vhodných informácií, rád a na svete sú príklady pestrej škály príležitostí, kde obec nie je iba sympatizantom poskytujúcim morálnu podporu, ale jedným z aktívnych účastníkov podnikateľského zámeru, užitočného nielen pre zdravotne postihnutých, ale aj pre bežných občanov ako zákazníkov. 

 

Pretože ako kolektív autorov spomínanej publikácie správne podotkol, aj napriek tomu, že platí, že nielen prácou je človek živí, tak najúčinnejšou sociálnou dávkou je dať ľuďom prácu.

 

Zdroj: HUTAŘ J. a kol.: Dobré príklady prístupu obcí k zamestnávaniu osôb so zdravotným postihnutím v Českej republike a Veľkej Británii, Národná rada zdravotne postihnutých ČR, 2004.

 

Spracovala: Mgr. Katarína Šelestiaková