Maják n.o. pomáha napĺňať sny a túžby mladých hluchoslepých ľudí

Autorky: Mgr. Henrieta Hajdeckerová, Mgr. Janka Šarišská

Hluchoslepota je kombinované postihnutie zraku a sluchu. Poškodené sú dva najdôležitejšie zmysly, ktoré človek potrebuje na to, aby poznával živý a neživý svet okolo seba, aby sa naučil komunikovať, získavať vedomosti a zručnosti, ktoré robia človeka človekom. Hluchoslepé deti ich získavajú veľmi ťažko a pomaly s obrovskou trpezlivosťou odborníkov, rodičov a všetkých, ktorí pracujú a s nimi žijú. Hluchoslepé dieťa je ako dom bez okien a úlohou všetkých, ktorí sa podieľajú na jeho rozvoji, je urobiť okná na tomto dome, aby sme priniesli svetlo do jeho vnútra.

Ak sa pozrieme do histórie vzdelávania a starostlivosti o hluchoslepých na Slovensku, zistíme, že prvú šancu vzdelávať sa dostali hluchoslepé deti až v roku 1992, keď Evanjelická cirkev a. v. založila Evanjelickú pomocnú školu internátnu pre hluchoslepé deti v Červenci pri Prešove. Výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese tejto školy dokázali, že hluchoslepý jedinec je schopný vzdelávať sa a robiť pokroky. Pred rokom 1992 hluchoslepé deti nemali to šťastie, aby sa vzdelávali. Ostávali uväznení vo svete ticha a tmy a prežívali svoj život  bez toho, aby rozumeli, čo sa okolo nich deje. Dnes už našťastie škola pre hluchoslepé deti v Červenici má pre nich dvere otvorené.Rodičia prvých žiakov školy sa často zaoberali otázkou, čo bude s ich deťmi po ukončení školy v Červenici. Riešenie tohto problému ich motivovalo k založeniu Združenia rodičov a priateľov hluchoslepých detí a po vynaložení nemalého úsilia sa podarilo v roku 2007 otvoriť prevádzku domova sociálnych služieb pre hluchoslepých dospelých Maják n.o. v Zdobe pri Košiciach.

Rodičia v spolupráci s odborníkmi vytvorili rodinné prostredie, kde každý mladý hluchoslepý klient má svoj vlastný kútik a podmienky na plnohodnotný život.      

Pre všetkých nás je život plný prechodov. To isté platí aj pre hluchoslepé dieťa. Dieťa prechádza  obdobia ranného veku, mladšieho veku, obdobie puberty, obdobie dospelosti a staroby. Naše hluchoslepé deti sa stali dospelými, našli v Majáku svoj nový domov a ich rodičia ale aj oni sami si želajú, aby svoj život prežili zmysluplne a ďalej rozvíjali to, čo sa v škole naučili. Hluchoslepý človek v prvom rade potrebuje okolo seba stimulačné prostredie, to znamená, že musí mať okolo seba ľudí, ktorí mu nedovolia byť pasívnym, ktorí s ním komunikujú a sprostredkujú všetko, čo sa okolo neho deje.

Maják ako prvé zariadenie svojho druhu na Slovensku vytvára rodinné prostredie pre osem mladých hluchoslepých dospelých ľudí. Ako každý mladý človek chce žiť svoj život plnohodnotne, slobodne a nezávislo, tak aj naši mladí majú rovnaké túžby a potreby k čomu však potrebujú nevyhnutnú podporu. V Majáku im pomáha napĺňať ich sny odborný personál-  špeciálny, liečebný a sociálny pedagóg, vychovávatelia a asistenti vychovávateľov, externí terapeuti a dobrovoľníci.

Poslaním Majáku je otvárať sa novým možnostiam, ktoré podporujú talent našich mladých, emocionálne prežívanie, schopnosti a najmä príjemné pocity z aktivít, ktoré sú mnohokrát pre zdravú populáciu bežné a samozrejmé. V tomto roku Maják ožil a bol naplnený mnohými aktivitami, ktoré priblížili našim mladým niekoľko svetov- svet vody- plávanie, svet zvierat a prírody- jazda na koni, canisterapia, svet umenia – arteterapia a svet bežných denných aktivít- cestovanie autobusom, posedenia v cukrárni, nakupovanie, športovanie, výlety za krásami Slovenska. Týmto sme dokázali rozšíriť ich svet, ktorý siaha ďalej ako končeky ich prstov.