Neformálne umelecké vzdelávanie

Lívia Kalmárová

Občianske združenie ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže

Košice

V živote mentálne postihnutých ľudí je ešte stále mnoho prekážok v rozvíjaní ich schopností, talentu a nadania. Aj keď sme mnohí presvedčení, že veľká väčšina ľudí s mentálnym postihnutím  je talentovaná a schopná tvoriť,  nevieme im  často ponúknuť adekvátne podmienky na umelecké vzdelávanie. Veľa sa diskutuje o integrácii znevýhodnených detí do základných škôl, ale si často neuvedomujeme, že základné umelecké vzdelávanie je v súčasných školských podmienkach  na periférii záujmu zainteresovaných. Je to veľká škoda, lebo máme  mnoho dôkazov, že práve tieto  hendikepované deti sa dokážu s neobyčajnou usilovnosťou naučiť spievať, hrať na rôznych hudobných nástrojoch, kresliť, maľovať, hrať divadlo, tancovať a keď sa im venuje patričná pozornosť, dosahujú výnimočné výsledky. Umelecké aktivity a prezentáciu týchto detí verejnosť obyčajne prijíma s uznaním a  veľkým rešpektom, čo môže výrazne kvalitatívne ovplyvniť ich socializáciu a následnú integráciu do intaktnej spoločnosti.

Občianske združenie ArtEst-polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže v Košiciach poskytuje svojim frekventantom komplexné umelecké vzdelávanie, kde sa jednotlivé zložky estetickej výchovy navzájom prelínajú a dopĺňajú. Neformálnym vzdelávaním, individuálnym prístupom a v spoločnosti zdravých rovesníkov sa  snažíme vytvárať podmienky  pre umeleckú prípravu takto znevýhodnenej  mládeže v oblasti hudobnej, výtvarnej, literárno - dramatickej a pohybovej výchovy. Spolupracujeme so vzdelávacími a kultúrnymi  inštitúciami z oblasti pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, hudobného a výtvarného umenia.

V oblasti hudobného vzdelávania sa snažíme o to, aby sa naši frekventanti naučili  intonačne správne  spievať a hrať na klávesových nástrojoch, zobcovej flaute a ľahkoovládateľných nástrojoch z Orffovho inštrumentára. Deti s Downovým syndrómom majú veľmi dobré hudobné a rytmické cítenie, sú muzikálne s dobrou dispozíciou rozvoja jemnej motoriky, preto sa dokážu  veľmi pekne naučiť hrať na klávesových nástrojoch aj obidvoma rukami. Sú veľmi usilovné, dokonca sa nám podarilo nacvičiť skupinové hranie na klavíri, zobcovej flaute s rytmickými hudobnými nástrojmi.V rámci integrácie do intaktného prostredia realizujeme spoločné projekty s aktívnymi umelcami, umeleckými súbormi, žiakmi a študentmi umeleckých škôl, s ktorými sa pravidelne stretávame a pripravujeme spoločné verejné vystúpenia, koncerty, alebo rôzne tvorivé dielne.

V oblasti výtvarného vzdelávania  postupne zdokonaľujeme jemnú motoriku, estetické cítenie a vnímanie. Aj tu spolupracujeme so základnými umeleckými školami a aktívnymi umelcami formou kreatívnych výtvarných a remeselníckych dielní, na ktorých sa naši frekventanti pod odborným vedením výtvarných pedagógov učia nielen tradičné výtvarné techniky, ale spoločne vyrábajú aj rôzne úžitkové predmety, ručné práce, odevné originály a pod. Výsledky spoločných prác pravidelne prezentujeme v galériách, výstavách a iných umeleckých podujatiach. Najvýznamnejšou umeleckou prezentáciou bola účasť na  Medzinárodnom festivale umeleckých prejavov ľudí s mentálnym postihnutím "Urobme si radosť" 2006 a 2008, ktorý pravidelne organizuje Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku.

Aj prostredníctvom rytmicko - pohybových a tanečných činností ponúkame našim deťom  šancu venovať sa aktivitám, pri ktorých sa naučia nové veci a dostanú sa do kontaktu s intaktnými rovesníkmi. Tanec je výborným prostriedkom pre vzájomnú komunikáciu, úzky kontakt s rovesníkmi, ale aj  príležitosť na pohyb, ktorý môže byť pre hendikepované dieťa veľkým prínosom. Okrem rozvíjania motorických schopností a dispozícií môže im pomôcť k skvalitneniu správneho postavenia a držania tela a odbúraniu fixovaných zlozvykov, často spôsobených nesprávnymi postojovými alebo pohybovými návykmi, alebo jednoducho nedostatkom všestranného pohybu. Spolupracujeme s akademickými folklórnymi telesami, nacvičili sme folklórne pásmo, v ktorom sme využili tanec, spev aj hovorené slovo. Doteraz v našej činnosti absentoval spoločenský tanec, čo pre mladých ľudí bežne znamená neoddeliteľnú súčasť spoločenských aktivít. Naše deti počas školskej dochádzky nikdy nechodili do  tanečnej školy tak ako ich zdraví rovesníci a preto často majú zábrany pri spoločenských  podujatiach, nedokážu sa uvoľniť, majú pocit hanby a preto sa radšej izolujú.  Aj v tejto činnosti sa snažíme o intenzívnu spoluprácu s  rovesníkmi z tanečných škôl a preto sme pre nich pripravili kurzy spoločenského tanca  pod vedením kvalifikovaných tanečných pedagógov a žiakov tanečnej školy. Výsledkom ich práce, vzájomnej komunikácie a aj priateľských vzťahov,  bol spoločný záverečný venček s názvom "Tance bez hraníc".

Prostredníctvom dramatickej výchovy a hudobno-literárnych činností rozvíjame pohybové aktivity v oblasti jemnej a hrubej motoriky a súčasne zdokonaľujeme aj rečové prejavy. Tu sa nám v rámci integračného procesu veľmi osvedčili muzikálové predstavenia a literárno-hudobné pásma. So študentmi hudby Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity sme pripravili dva významné diplomové projekty - muzikálové predstavenia Malý princ a Labutia princezná. V spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Košiciach pravidelne realizujeme  literárno - hudobné pásma s rôznou tematikou a žánrom, ale pod jednotným názvom "Poďakovanie za lásku" a "Vianočná hviezda lásky"

Táto forma vzdelávania a integrácie prostredníctvom umenia má nesmierny význam pre mentálne znevýhodnenú mládež najmä po ukončení školskej dochádzky. Sú motivovaní neustále sa zdokonaľovať, učiť sa scenáre, texty piesní a  realizovať sa v umeleckých aktivitách, kde získavajú pocit užitočnosti. Vedú plnohodnotný spoločenský život v kolektíve, veľa cestujú, poznávajú nových ľudí, komunikujú so vzdelanými rovesníkmi, s ktorými ich spájajú rovnaké  záujmy , či z oblasti umenia, alebo spoločenského života. Aj pre kolektiv "zdravých" detí  je spoločnost dieťaťa s postihnutím veľkou šancou a výzvou stretnúť sa s rôznorodosťou sveta detí s hendikepom. Pri spoločnej práci a komunikácii sa naučia  byť tolerantní, odbúravajú sa medzi nimi bariéry a naučia sa podať pomocnú ruku pri spoločnej práci.