Raná starostlivosť o deti

Spracovala: Katarína Šelestiaková

V dňoch 14. a 15. októbra sa v Bratislave uskutočnila I. medzinárodná špeciálno-pedagogická konferencia „Tímová spolupráca v komplexnej starostlivosti o dieťa s postihnutím raného veku“.

Konferencia sa uskutočnila pod záštitou manželky prezidenta Slovenskej republiky, pani Silvie Gašparovičovej. Na konferencii vystúpili odborníci zo Slovenska, ako aj zahraniční hostia. Diskutovalo sa o potrebe medzirezortnej spolupráce, o prevencii, včasnej diagnostike. Prezentovali sa tiež výsledky výskumu realizovaného v Nemecku – vplyv novorodeneckého skríningu na rečový vývin detí so sluchovým postihnutím. Rozprávalo sa aj o názoroch a postojoch rodičov u nás aj v zahraničí na otázky včasnej identifikácie detí s vývinovými ťažkosťami. Predložili sa možnosti psychológie a psychoneurológie pri ranej intervencii voči deťom s postihnutiami a narušeniami a zdôraznila sa potreba interakcie matky a dieťaťa s postihnutím, ktorá by mala byť neoddeliteľnou súčasťou ranej starostlivosti o rodinu. Spomenuté tiež boli rôzne fázy, ktorými prechádzajú rodičia pri určení diagnózy postihnutia u svojho dieťaťa, ako aj faktory ovplyvňujúce súdržnosť rodiny. 

O tom, čo to raná starostlivosť je, čo je jej cieľom a ako to funguje v praxi sa bude písať v tomto článku.

Raná starostlivosť je sústava programov a služieb poskytovaných ohrozeným deťom a deťom so zdravotným postihnutím a ich rodinám. Cieľom ranej starostlivosti je predchádzať postihnutiu, eliminovať alebo zmierniť jeho dôsledky a pomôcť rodine začleniť sa do spoločnosti. Raná starostlivosť je dôležitá preto, lebo prvé tri roky hrajú zásadnú rolu vo vývine dieťaťa. Práve v tomto období sú kompenzačné schopnosti mozgu veľmi veľké a umožňujú rozvinúť náhradné mechanizmy u detí, ktoré majú v určitej oblasti problém. Je preto dobré, keď sa v tomto období podchytí postihnutie, ako aj rozvoj kompenzačných mechanizmov. Raná starostlivosť má preventívny charakter (znižuje vplyv prvotného postihnutia a bráni vzniku druhotného), pomáha rodine vyrovnať sa so vzniknutou situáciou (praktickými radami, poskytnutím informácií...), pomáha rodinám k úspešnej sociálnej integrácii. Viac o ranej starostlivosti aj na http://www.ranapece.cz/cojepece.htm .

Stredisko ranej starostlivosti v Olomouci pomáha rodinám s deťmi so zrakovým a kombinovaným postihnutím. Služby sú poskytované bezplatne. Poskytujú sa tieto formy služieb:

  •  Terénne služby – pravidelné návštevy klientskych rodín. Poradkyne poskytujú pravidelné poradenstvo rodinám v ich prirodzenom prostredí, pričom sa berú do úvahy špecifiká a potreby konkrétnej rodiny. Táto služba zahŕňa priamu prácu s dieťaťom, poskytnutie kontaktov na lekárov, sociálno-právne poradenstvo (o sociálnych dávkach, špeciálnych pomôckach...)
  •  Ambulantné služby  - možnosť využitia špeciálne upravenej miestnosti pre zrakovú stimuláciu dieťaťa. Ambulantne môžu tiež rodičia konzultovať problémy dieťaťa s prijímaním potravy.
  •  Požičiavanie špeciálnych hračiek, pomôcok a literatúry – stredisko poskytuje rodičom možnosť požičať si – dlhodobo alebo krátkodobo – rôzne špeciálne pomôcky pre zrakovú stimuláciu alebo polohovanie dieťaťa. Mnohokrát ide o veľmi nákladné pomôcky, ktoré si rodiny nemôžu dovoliť.
  •  Rehabilitačné kurzy s odborným programom – trvajú 7 dní a konajú sa raz ročne. Výhodou je účasť celej rodiny, vrátane súrodencov dieťaťa s postihnutím.
  •  Semináre – pre odborníkov ale aj pre širokú verejnosť. Stredisko každoročne organizuje deň otvorených dverí, konzultácie pre laikov, ale aj odborníkov zo súvisiacich profesií (učiteľky v materskej škole)
  •  Časopis – vychádza interný časopis, ktorý obsahuje informácie odborné ( zo sociálnej oblasti, právne minimum, o špeciálnych pomôckach), ako aj príspevky od  rodičov.
  •  Spolupráca s odbornými lekármi
  •  Spolupráca s VŠ

Viac info na http://www.ranapece.cz/strediska/olomouc/index.html