Projekty Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v roku 2008

Projekty v roku 2008 boli zamerané na zvýšenie informovanosti o rozličných oblastiach a aspektoch života človeka so zdravotným postihnutím:

  • Oblasť  sociálnej  rehabilitácie 
  • Oblasť zvyšovania povedomia verejnosti  o problémoch občanov so zdravotným postihnutím formou fotografickej  súťaže zobrazujúce bariéry OZP
  • Zvýšenie informovanosti osôb so zdravotným postihnutím pri predchádzaní  diskriminácie
  • Spolupodieľala sa na informačnej kampani o zavedení EURA na Slovensku
  • Realizovala projekt  vzdelávania zamestnancov letísk o osobnej asistencií v leteckej doprave
  • Participovala na činnosti Európskeho fóra zdravotného postihnutia s cieľom   zlepšovania životných podmienok ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku

Všetky svoje aktivity realizovala v úzkej spolupráci so svojimi členskými organizáciami podľa ich vlastného záujmu a priorít.

Projekt - Sociálna rehabilitácia kapacít potrebných pre nezávislý život občanov so zdravotným postihnutím.

Projekt pozostával z niekoľkých aktivít. Prvotnou aktivitou bola realizácia monitoringu sociálnej rehabilitácie rôznych druhov zdravotného postihnutia, sieťovanie informácií o sociálnej rehabilitácií. Ďalším aktivitami bola samotná sociálna rehabilitácia, so špecifickým zameraním pre ľudí s chronickým zdravotným postihnutím.  Vzhľadom na požiadavky občanov so zdravotným postihnutím, schválenie nového zákona o sociálnych službách je projekt rozšírený a otvorený  o internetovú konferenciu na tému sociálnej rehabilitácie – viac www.nrozp.sk

Projekt – Mosty Inklúzie

Internetový časopis „Mosty Inklúzie“  je pre občanov a o občanoch so zdravotným postihnutím. Vydali sme šesť  čísiel. Každé číslo bolo obsahovo zamerané na inú tému. Štruktúra časopisu bola rozdelená na hlavnú tému, zisťovali sme za Vás, zaujímavosti, ako to funguje v EÚ a dôležité linky. Jednotlivými témami boli: Doprava OZP, Vzdelávanie OZP, Zamestnávanie OZP, Ženy so ZP, Sociálne služby pre OZP a Práva OZP. Do časopisu prispievali autori, ktorí sa angažujú v problematike zdravotného postihnutia a samotní občania so zdravotným postihnutím. V časopisoch  sa nachádzajú články a informácie o rozličných aspektoch života ľudí so zdravotným postihnutím rozličných druhoch zdravotného postihnutia.  Získali sme od čitateľov množstvo pozitívnych ohlasov . Časopisy si môžete prečítať na www.nrozp-mosty.sk .

Členstvo  EDF

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR je členom Európskeho fóra zdravotného postihnutia.  Aj tento rok participovala na spoločných medzinárodných aktivitách EDF, aktívne sa podieľala na presadzovaní návrhov EDF predkladaných Európskej komisii a následne Európskemu parlamentu v súlade s legislatívnym poriadkom Európskej únie. V tejto oblasti aktívne spolupracovala s poslancami Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku.

Projekt  Bariéry

On – line internetová súťaž zobrazujúca bariéry, s ktorými sa stretávajú občania so zdravotným postihnutím bola určená pre všetkých, ktorí vnímajú každodenné prekážky zdravotného postihnutia. Fotografická súťaž prebiehala aj v novembri -  Mesiaca fotografií. Občania so zdravotným postihnutím, ich priaznivci a známi, tak mali jedinečnú možnosť poukázať na okolie, v ktorom sa bariéry vyskytujú. Súťažiace fotografie obsahovali komentár s objasnením, prečo je to  prekážka  pre občana so zdravotným postihnutím. Našim zámerom bolo aj to, aby aj občania so zdravotným postihnutím viac spoznali problémy, s ktorými sa stretávajú iní zdravotne postihnutí, na ktorých často postihnutie nie je viditeľné na prvý pohľad resp. vôbec.

Boli vystavované na internetovej stránke www.nrozp-bariery.sk. Niekoľko fotografií sme vystavovali aj na výstave, ktorá sa konala od 10. do 19. decembra v priestoroch Istropolisu.  Prispievatelia budú ocenení  a fotografie budú prezentované na výstave a v bulletine spoločne s písomnými výpoveďami tých, ktorí sa rozhodli otvorene napísať o peripetiách svojho zdravotného postihnutia.

Akčný plán predchádzania všetkých foriem diskriminácie :

Participácia občanov so zdravotným postihnutím na odstraňovaní diskriminácie

Zvýšenie informovanosti občanov so zdravotným postihnutím o aspektoch diskriminácie, je najlepším nástrojom jej prevencie. Projekt zvýšenia ich spoluúčasti  a vlastnej angažovanosti na odstraňovaní diskriminácie, s ktorou sa stretávajú vo svojom živote, pozostával z niekoľkých aktivít. Kľúčovými bola príprava  a vydanie príručiek pre občanov so zdravotným postihnutím o nástrojoch spoluúčasti na odstraňovaní diskriminácie. Taktiež sme realizovali tréningy prevencie diskriminácie pre občanov so zdravotným postihnutím  v troch mestách na Slovensku a to v Prešove, Lučenci a Piešťanoch. Tréningy prebehli veľmi úspešne s vysokou účasťou občanov so zdravotným postihnutím, ktorých bolo 92. Vydali sme 200 príručiek pre občanov so zdravotným postihnutím o možnostiach sociálnej rehabilitácie, ktoré sme distribuovali do 21 členských organizácií na celom Slovensku.