Akčný plán predchádzania všetkých foriem diskriminácie : Deň osôb so zdravotným postihnutím

Tretí december je Medzinárodným dňom občanov so zdravotným postihnutím. Každoročne sa pri tejto príležitosti v Európskom parlamente v Bruseli stretávajú a spoločne hľadajú riešenia problémov občanov so zdravotným postihnutím zástupcovia organizácií občanov so zdravotným postihnutím z celej EÚ a európski politici. Podnet na takéto spoločné stretnutia dalo Európske fórum zdravotného postihnutia, ktorého členom je aj Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR).

Zástupcovia NROZP v SR sa týchto stretnutí zúčastňujú, preto vznikla myšlienka pripraviť Deň občanov so zdravotným postihnutím v Národnej rade SR, kde by sa stretli občania so zdravotným postihnutím s poslancami slovenského parlamentu. Podporu na realizáciu projektu sme získali u predsedu NR SR Pavla Pašku.

 

Deň osôb so zdravotným postihnutím je orientovaný na Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím, ktorý Slovensko už podpísalo (podpísalo aj opčný protokol), ale zatiaľ neratifikovalo. Význam a stav prípravy Dohovoru, jeho ratifikácie a implementácie, účasť organizácií občanov so zdravotným postihnutím na tomto procese je témou dnešného dňa.

Seminár je hlavným podujatím Dňa osôb so zdravotným postihnutím. Zúčastňujú sa ho aj partneri NROZP v SR zo Slovinska, Francúzska a Českej republiky.

Európske fórum zdravotného postihnutia a zároveň aj našich maďarských partnerov zastupuje Erzsebet Szöllösi. Naše pozvanie prijali aj predsedovia výborov NR SR p. Jozef Halecký, p. László Nagy a p. Viliam Novotný. Na seminári vystúpi predseda parlamentu Pavol Paška, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny p. Viera Tomanová, domáci a zahraniční hostia, ako aj veľvyslanec Českej republiky na Slovensku pán Vladimír Galuška.  O situácii osôb so zdravotným postihnutím budú hovoriť predstavitelia členských organizácií NROZP v SR.

S cieľom informovať poslancov NR SR a médiá o práci občianskych združení osôb so zdravotným postihnutím sme pripravili prezentáciu v priestoroch NR SR.

Seminár ukončíme prijatím záverov, o ktorých budeme informovať predsedu parlamentu ešte dnes.

 

Závery zo seminára – viď www.nrozp.sk

Školenia leteckého personálu o osobnej asistencii pre osoby so zdravotným postihnutím v leteckej doprave

 

V súvislosti s prijatím smernice o osobnej asistencie v leteckej doprave a povinnosti letísk zabezpečiť túto službu bezplatne pre osoby so zdravotným postihnutím, sme realizovali školenia pre zamestnancov letísk na Slovenku. Školenia prebiehali na letiskách v Bratislave, Piešťanoch, Košiciach a v Poprade. Obsahom školení boli informácie o tom, ako poskytovať osobnú asistenciu pri leteckej preprave pre osoby s telesným, zrakovým, sluchovým, mentálnym a chronickým zdravotným postihnutím. Lektormi boli hlavne občania so zdravotným postihnutím.

 

 

 

Euro – Informačná kampaň – NROZP v SR koordinovala aktivity:

  • obsahová príprava informačných brožúr a letáčikov o Eure v oblasti legislatívy zdravotného postihnutia (hlavne informácie o spôsobe prepočítavania Eura pri finančnej  kompenzácii sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia)
  • obsahová príprava a tlač  informačných brožúr v brailovom písme, školení nevidiacich na používanie novej meny
  • obsahová príprava brožúry v ľahko čitateľnom štýle
  • príprava DVD o používaní Eura pre nepočujúcich
  • účasť občanov so zdravotným postihnutím na školeniach v regiónoch

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR pracuje a koordinuje aktivity v spolupráci s členskými organizáciami, ktoré ju tvoria.

 

Naša Bratislava – Nadácia Pontis – Propagácia fotografickej súťaže

Ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí mám prišli pomôcť pri plánovaní propagácie internetovej súťaže „Bariéry“ počas akcie „Naša Bratislava“.