NROZP v SR – päť rokov existencie....

Anna Reháková

Riaditeľka NROZP v SR

Vznikla v rámci projektu Európskeho fóra zdravotného postihnutia v Bruseli (ďalej EDF), ktoré zhodou okolností v tomto roku dosiahlo 10. výročie svojej existencie. Projekt EDF bol realizovaný naraz vo všetkých prístupových krajinách EÚ a financovaný z prostriedkov EÚ.

Na rozdiel od EÚ však boli do EDF prijaté naraz všetky organizácie z pristupujúcich krajín v roku 2004, vrátane Bulharska a Rumunska. Podobný projekt nedávno skončil na Balkáne a EDF je pripravené prijať medzi seba ďalšie novovytvorené organizácie z týchto krajín.

Vytvorenie NROZP na Slovensku nebolo jednoduché, ani jedna organizácia osôb so zdravotným postihnutím nemala záujem na vytvorení organizácie podobnej bývalému Zväzu invalidov. Aj preto medzi prvé podmienky zakladajúcich organizácií patrilo nezasahovanie do špecifickej činnosti organizácií a takisto aj presadzovanie len takých záujmov občanov so zdravotným postihnutím, ktoré nie sú na úkor inej skupiny osôb so zdravotným postihnutím. Tieto podmienky sú obsiahnuté v stanovách NROZP v SR od začiatku.

O práci NROZP v SR informujeme prostredníctvom vlastnej internetovej stránky, internetového časopisu a výročnými správami, takže sa radšej skúsme zamyslieť nad tým, čo ďalšie prinieslo vytvorenie národnej organizácie osôb so zdravotným postihnutím.

Keď sa pozrieme na vývoj NROZP v SR tak zistíme, že sa postupne zvyšuje počet jej členských organizácií, že sú v nej zastúpené všetky druhy zdravotného postihnutia. Táto skutočnosť je vysoko hodnotená najmä Európskym fórom zdravotného postihnutia, ale aj niektorými členskými organizáciami EDF, z ktorých len malá časť má takú rozsiahlu štruktúru druhov zdravotného postihnutia.

Naše členské organizácie sú však rôznorodé nielen z pohľadu zdravotného postihnutia, ale aj svojou históriou a skúsenosťami. Aj preto je na jednej strane dobré, že organizácie, ktoré boli vytvorené neskôr sa môžu poučiť zo skúseností  tých, ktoré fungujú už viac rokov. Na druhej strane sa niekedy nedostatok skúseností prejavuje  pri práci orgánov NROZP v SR, čo je najvypuklejšie hlavne v oblasti legislatívy. Získať odborníka v tejto oblasti, podľa možností takého, ktorý je sám zdravotne postihnutý – aby poznal konkrétne problémy skupiny občanov, a ktorý sa vyzná aj paragrafoch je naozaj nadľudské úsilie. Pre každú organizáciu osôb so zdravotným postihnutím.

Prínos spolupráce rôznorodých organizácií zdravotne postihnutých je aj v rozširovaní poznatkov získaných na základe vlastných skúseností o poznatky, ktoré na vlastnej koži prežívajú inak zdravotne postihnuté osoby. Rozširovanie týchto skúseností napomáha akceptácii názorov a potrieb iných. A to je v práci takej organizácie ako je NROZP veľmi dôležité. Aj keď dosiahnutie jednoznačného konsenzu nezabezpečuje a zároveň nemôže byť ani cieľom. Každý z nás bez ohľadu na to, či je alebo nie je osobou so zdravotným postihnutím má svoj  názor, svoje skúsenosti a poznatky.

NROZP v SR od svojho vzniku rozširuje svoje aktivity – pre zdravotne postihnutých a o zdravotne postihnutých : spolupráca pri výskumoch, spracovávanie stanovísk pre národné, ale aj medzinárodné organizácie a inštitúcie, prax pre študentov vysokých škôl, konzultácie pri tvorbe diplomových prác študentov a pod.

Päť rokov, ktoré má za sebou NROZP v SR je pomerne krátke obdobie na komplexnejšie hodnotenie. Je však dôvodom na zamyslenie sa nad tým, čo by  sme zmeniť mali a mohli. V súčasnosti už prevádzkujeme tri webové stránky, na ktorých je množstvo informácií. Nie všetci občania so zdravotným postihnutím však majú možnosť získavať informácie takouto cestou.  Veľmi potrebné sú  aktivity v oblasti celoživotného vzdelávania pre OZP, čo nám však súčasné projektové výzvy neumožňujú.

Opodstatnenosť existencie organizácií občanov so zdravotným postihnutím a rešpektovanie ich názorov, požiadaviek a potrieb v prospech 10 – percentnej skupiny obyvateľstva, ktorú tvoria, je potvrdená v Dohovore OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím, dokumentoch EÚ a Rady Európy a Ústave SR.

Verím, že  NROZP v SR a jej členské organizácie ako aj ďalšie organizácie OZP budú mať možnosť potvrdiť svoju opodstatnenosť aj v ďalších rokoch.

More in this category: « Európou bez bariér