Európou bez bariér

Anna Reháková

Riaditeľka NROZP v SR

Pod týmto názvom sa 22. októbra 2008 uskutočnila medzinárodná konferencia, na ktorej sa diskutovalo o cestovaní osôb so zdravotným postihnutím v Európe a o možnostiach zjednotenia výhod pre osoby so zdravotným postihnutím.  

Konferencia sa uskutočnila v rámci veľtrhu Medical Fair a zúčastnila sa jej aj riaditeľka NROZP v SR Anna Reháková, ktorá predniesla krátky príspevok o súčasnej situácii na Slovensku.

Každá osoba so zdravotným postihnutím (OZP) má špecifické potreby pri cestovaní. Tieto sú kompenzované rôznymi spôsobmi. Ide napríklad o parkovanie, státie a vjazdy alebo o finančné benefity, odpustenie diaľničných poplatkov, zliav v autobusovej a železničnej doprave a pod. Tieto výhody sú však v každej krajine Európskej únie iné a pre OZP pri cestovaní neprenostiteľné.

Ako uviedol predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v Českej republike Václav Krása : „Takzvaný Schengenský priestor pre osoby so zdravotným postihnutím teda doteraz neexituje. V tomto prípade sa nám iba podarilo odstrániť hraničné čiary. OZP síce využívajú vo svojich krajinách rôzne podpory, ale tieto nie sú akceptované inými štátmi EÚ. Ide o rôzne preukazy, ktoré oprávňujú cestujúcich na parkovanie a státie na vyhradených miestach, na vjazdy do zakázaných priestorov a pod. Ostatné štáty však tieto úľavy cudzincom neuznávajú. Týchto rozdielov je veľa a sťažujú cestovanie OZP po Európe.

Preto Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v Českej republike a Švédska federácia organizácií osôb so zdravotným postihnutím chcú tieto podmienky zjednotiť. Vypracovali projekt v rámci európskych fondov na zlepšenie mobility OZP na teritóriu starého kontinentu. Spoločný návrh pre Európsku komisiu

Následne ČR a Švédsko vypracujú počas svojho predsedníctva v EÚ v roku 2009.

„ Vypracovali sme projekt, ktorý analyzuje situáciu a navrhuje zjednotenie niektorých výhod. Toto zjednotenie však nebude vstupovať do sociálneho systému jednotlivých krajín, pretože EÚ tieto systémy nezjednocuje“ upresnil Krása.

( Medzi spoločné politiky EÚ nepatrí sociálna politika – poznámka A. Reháková)

Jeho švédsky kolega Ingemar Färm v tejto súvislosti pripomenul, že jeho krajina bude predsedať  EÚ po Českej republike, teda na jeseň budúceho roka. Preto sa už v súčasnosti dohodli, že budú projekt Európou bez bariér presadzovať spoločne.

„Výhodou je, že po nás preberie štafetu Španielsko, ktoré má v tomto smere rovnaké ciele ako Česká republika a Švédsko. Naša federácia organizácií osôb so zdravotným postihnutím zrealizuje prieskum situácie aj v severských a baltských krajinách“, doplnil pán Färm.

Podporu projektu deklarovali aj predstavitelia Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej republiky, ministerstva pre ľudské práva a národnostné menšiny. Jan Jařab, člen kabinetu európskeho komisára Vladimíra Špidlu pripomenul, že v tejto oblasti už boli niektoré kroky uskutočnené – konkrétne v leteckej a železničnej doprave.

Podrobnejšie informácie o projekte Európou bez bariér nájdete vo vystúpení pána Jana Hutařa, riaditeľa legislatívneho odboru NROZP v Českej republike, ktoré predniesol na seminári 25. novembra 2008 v Bratislave.

Na konferencii odznelo veľa zaujímavých príspevkov, z ktorých bolo jednoznačne vidieť rôzny prístup krajín k riešeniu problémov OZP súvisiacich s možnosťami dopravy. Jedným z nich bol aj príspevok zástupkyne Švédskej organizácie zdravotne postihnutých, ktorý vám prinášame v power-pointovej forme.

Aktívna účasť zástupcov Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím na tejto konferencii súvisí aj s doterajšími rokovaniami so zástupcami Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v Čechách o zapojení Slovenska do projektu Európa bez bariér. O tom, že nechceme stáť bokom svedčia aj aktivity pripravované hneď začiatkom roka 2009, o ktorých vás budeme informovať.

Z vystúpenia Anny Rehákovej sme vybrali:

Kritérium prenositeľnosti v súčasnosti spĺňa cestovanie železničnou dopravou, keď sprievodca nevidiaceho má dopravu bezplatnú. Spiatočný cestovný lístok však musí byť zakúpený v krajine, ktorej je nevidiaca osoba občanom. Neplatí to však pre všetky európske krajiny, odporúčame preto včas sa informovať pred cestou do zahraničia priamo na železničných staniciach.

Cestovanie občanov so zdravotným postihnutím, ktorí používajú vozíček:

Podľa nového cestovného poriadku Železníc Slovenska je potrebné prepravu

nahlásiť najneskôr 48 hodín pred cestou. (predtým to bolo 5 dní). Takáto

preprava však nie je možná všetkými vlakmi Slovenských železníc. Pretože,

v niektorých vlakoch sú zaradené vozne, ktoré nemajú zdvíhaciu plošinu, ale

jedno kupé zariadené na cestovanie osôb ŤZP na vozíčku. Naloženie a

vyloženie cestujúceho na vozíčku si musí osoba s ŤZP resp. ŤZP/S

zabezpečiť sama, alebo prostredníctvom svojho asistenta.

Zdroj: Cestovný poriadok ŽSR

Železnice SR majú však vo svojich zámeroch bezbariérovosť do roku 2020.

Autobusová doprava: Vodič autobusu je pri preprave osoby s invalidným  vozíkom vyvinúť maximálne úsilie ich nástupu na prepravu, samotnej prepravy a výstupu a to spravidla požiadaním cestujúcich o poskytnutie pomoci.

Zdroj: Prepravný poriadok platný od 12. 6. 2008