Európsky deň ľudí so zdravotným postihnutím

Spracovala: Katarína Šelestiaková 

1. a 2. decembra sa v Bruseli konala konferencia Acting locally for a society for all (Lokálne pôsobenie pre vytvorenie spoločnosti pre všetkých). Konferencia sa konala pri príležitosti Európskeho dňa ľudí so zdravotným postihnutím. Na konferencii sa hovorilo o spolupráci organizácií ľudí so zdravotným postihnutím s regionálnymi samosprávami a ďalšími partnermi. Konferenciu otvoril Vladimír Špidla, komisár EÚ  pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti. Nasledoval príhovor prezidenta Európskeho fóra zdravotného postihnutia a francúzskej štátnej tajomníčky ministerstva práce, sociálnych vzťahov, rodiny a solidarity.

Konferencia bola rozdelená do troch tematických celkom. V prvom sa hovorilo o právach občanov so zdravotným postihnutím, o zavádzaní Dohovoru OSN do praxe na regionálnej a miestnej úrovni. Mainstreaming môže znieť jasne v teórii, ale ťažšie je ukázať konkrétne nástroje a existujúce prístupy na ilustráciu toho, ako to funguje v praxi. V prvom tematickom celku boli predstavené príklady dobrej praxe založené na Agende 22, ktorá predstavuje stratégiu pre zostavovanie politických plánov zohľadňujúcich potreby občanov so zdravotným postihnutím. Agenda 22 popisuje, ako môžu organizácie občanov so ZP vstupovať do procesu tvorby a realizácie politických plánov.

Agenda 22 je dokument vytvorený švédskymi organizáciami zdravotného postihnutia, ktorý vychádza zo Štandardných pravidiel OSN – sú v nej rozpracované jednotlivé pravidlá, možnosti a spôsoby ich realizácie na úrovni regiónov, miest a obcí. Samozrejme v spolupráci so samosprávami.

Do projektu Agenda 22 – možnosti jej implementácie, ktorý organizovalo Európske fórum zdravotného postihnutia v spolupráci s viacerými svojimi členskými organizáciami bola zapojená aj Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR. Samotný materiál Agenda 22, spolu s ďalšími informáciami nájdete na našej www.nrozp.sk

V druhom celku boli prezentované reálne spôsoby a formy začleňovania občanov so ZP do rozhodnutí, ktoré sa ich týkajú. Uviedli sa príklady participácie organizácií občanov so ZP na stratégiách sociálnej inklúzie, ako aj príklady kooperácie medzi týmito organizáciami a miestnymi úradmi.

V rokoch  2004 až 2006 Európska komisia financovala rôzne pilotné projekty s cieľom rozvoja dobrých skúseností v oblasti mainstrimingu občanov so ZP na miestnej úrovni. Stratégie, skúsenosti a výsledky realizovaných projektov boli predstavené v tretej časti.

Po každej sekcii nasledoval priestor na diskusiu, ktorý účastníci konferencie náležite využili. Poukázalo sa aj na situácie, ktoré nie celkom zodpovedali predstavám ľudí, ktorých sa týkali, napr. osobná asistencia na letisku.  Ak človek s postihnutím zraku cestuje leteckou dopravou, podľa novej smernice je letisko povinné poskytnúť mu osobnú asistenciu. V praxi táto asistencia vyzerá tak, že človeka s postihnutím zraku v rámci rýchlejšej prepravy posadia do invalidného vozíka. Málokto z asistentov si vtedy uvedomí, že to nie je najvhodnejší spôsob pomoci človeku s poškodením zraku, keďže tento vládze chodiť, nemá obmedzenú mobilitu, nepotrebuje invalidný vozík, potrebuje iba niekoho, kto mu pomôže zvládnuť cestu letiskovou halou a kontrolami.