Čo je mainstreaming zdravotného postihnutia?

Mainstreaming je v zásade spojený s integráciou princípov, stratégií a praktík  rovnakých príležitostí do každodennej práce vlády a ostatných verejných orgánov vo všetkých fázach prípravy politík -od úplného začiatku cez implementáciu až po monitoring a vyhodnocovanie- na základe spolupráce s bežnými užívateľmi politiky, ako aj špecialistami na antidiskrimináciu.

-          Inými slovami : uplatňovanie princípu mainstreamingu zaistí prevenciu diskriminácie a znevýhodňovania na základe pohlavia, rasy , zdravotného postihnutia rovnako ako sociálnej triedy, sexuality či náboženstva.

-          Mainstreaming je dlhodobá stratégia pre vytváranie politík v zmysle potrieb ľudí v každodennom živote a  zmenu kultúry a štruktúry organizácií na základe toho. Kladie ľudí - ich rôznorodé potreby a skúsenosti- priamo do srdca vytvárania politík.

-          Vedie k lepšej, efektívnejšej vláde prostredníctvom vytvárania politiky na základe dobrej informovanosti, k väčšej transparentnosti a otvorenosti v politike. Pomáha v boji proti deficitom demokracie cestou podpory širokej účasti v procese vytvárania politiky pomocou konzultačných mechanizmov.

-          Ako proces postupne útočí proti štruktúram v spoločnosti, ktoré prispievajú alebo udržujú diskrimináciu a znevýhodňovanie.

-          Aplikáciou mainstreamingového prístupu je možné predísť prijatiu politík
a programov, ktoré  pôsobia diskriminačne alebo prehlbujú jestvujúcu nerovnosť

-          Mainstreaming  dopĺňa jestvujúcu legislatívu , vyvinutú pre boj na odstránenie dôsledkov dávnych alebo súčasných diskriminujúcich štruktúr a praktík.

Rovnosť v poňatí mainsreamingu nemôže byť zredukovaná na nejaký jednoduchý predpis alebo zoznam. Nová legislatíva, zakazujúca diskrimináciu na úrovni členských štátov EÚ je potrebná, ale samotná nie je dostačujúca, aby zabezpečila rovnakú účasť napr. OZP. V mnohých európskych krajinách sú práva OZP chránené zákonom, ale rozdiely medzi teóriou a praxou sú často priepastné. Skôr ako si môže OZP vychutnať plnohodnotné občianstvo, musia sa stretnút s mnohými prekážkami, ktoré im spoločnosť kladie do cesty.

Práve mainstreaming, ako nová stratégia na všetkých úrovniach EÚ by mala zabezpečiť priaznivú realitu vytvorenú dobrou legislatívou a podpornou politikou.

Mainstreaming problematiky zdravotného postihnutia sa dá definovať ako systematická integrácia priorít a potrieb ľudí so zdravotným postihnutím do všetkých politík a dôležitých opatrení s cieľom zaistiť rovnaké príležitosti pre OZP,  aktívne a otvorene berúc do úvahy ich potreby a oprávnené požiadavky na úrovni plánovania zmeny, sledovaním vplyvu jej implementácie na OZP, rovnako akov procese monitoringu jej priebehu a vyhodnocovaní efektu uskutočnenej zmeny
( organizačnej, štrukturálnej, legislatívnej,...).

Zmena v definícii zdravotného postihnutia vedie k zmene prístupu k riešeniu problematiky prístupu k OZP : od starostlivosti a charity k potrebe skutočnej rovnocennosti všetkých občanov. Aj keď narastá prijímanie občianskeho modelu v rámci problematiky zdravotných postihnutí, bude treba vynaložiť ešte veľa úsilia aby tento model ostal pevne vsadený nielen do koncepčných predstáv vlád členských štátov EÚ, ale aj na  regionálnej a miestnej úrovni.

Je niekoľko dôvodov, prečo sa Európska politika uberá cestou od špecifických projektov pre OZP k stratégii mainstreamingu:

-          dodatočné opatrenia pre vytváranie rovnakých príležitostí sú často veľmi nákladné

-          OZP nie sú zriedkavým javom spoločnosti, tvoria priemerne 7-10% populácie

-          Udržateľný rozvoj vyžaduje zmenu systému. Izolované projekty pre OZP síce môžu mať dobré výsledky, ale nemôžu zaistiť komprehenzívny prístup
a udržateľný rozvoj

-          Stratégia zabezpečenia dostupnosti služieb pre všetkých korešponduje s princípom dodržiavania základných ľudských práv.

Ako už bolo povedané, zrovnoprávnenie možností nemožno dosiahnuť
iba samotným pravidlami a postupmi. Vyžaduje sa pripravený lokálny rozmer.

V EÚ sa objavuje trend , že podobne ako strešné európske organizácie ( Rada Európy a pod.) aj lokálne autority sa v mnohých krajinách otvárajú partnerstvu s mimovládnymi organizáciami a sociálnymi partnermi, aby pracovali na vytváraní ústretového životného prostredia a vyhovujúcich životných podmienok. Takáto činnosť na lokálnej úrovni sa ukazuje ako veľmi efektívna.

V niektorých krajinách EÚ ( Švedsko, Holandsko,...) sú MVO považované za rovnocenných partnerov pri plánovaní programov, zameraných na problematiku zdravotného postihnutia. Závažne prispievajú k rozvoju spoločnosti  na miestnej
i národnej úrovni.

Tradičná pružnosť MVO a ich veľký potenciál pre inováciu, rozsah činnosti a pod. Je docenená už aj v Štandardných pravidlách OSN , kde podľa Pravidla č.18  MVO majú identifikovať potreby a priority, zúčastňovať sa plánovania, realizácie
a prehlbovania služieb a opatrení, týkajúcich sa OZP a prispievať k verejnému uvedomeniu a obhajovať zmenu.

Úloha mimovládnych organizácií v procese mainstreamingu teda nemôže byť podceňovaná. Aj slovenské mimovládne organizácie majú bohaté skúsenosti
a poznatky, poskytujú pomoc a služby vo viacerých oblastiach, pomáhajú reintegrácii zdravotne postihnutých do spoločnosti. Pôsobia priamo v teréne, v mieste bydliska OZP, dôverne poznajú problémy a ťažkosti svojich členov či klientov. Dá sa povedať, že fungujú ako lakmusový papierik chorôb a nedostatkov spoločnosti.

V tomto zmysle nie sú niečím, čoho by sa bolo treba báť, ale čo si treba ceniť a čo treba využiť.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike (NROZP SR) je v súčasnosti zapojená do európskeho projektu pilotného overovania implementácie mainstreamingu problematiky zdravotných postihnutí
do rozvojových plánov samospráv . Neodmysliteľnou súčasťou projektu je
aj vytváranie partnerstiev medzi jednotlivými organizáciami OZP navzájom,  medzi rôznymi MNO v regióne  a medzi samosprávou a MVO.

„Mainstreaming zdravotného postihnutia  do lokálnej a regionálnej politiky”