Európa bez bariér

Hutař

(úryvok z prezentácie JUDr. Jána Hutařa z Národnej rady občanov so ZP v ČR)

Ide o spoločný projekt Národnej rady osôb so zdravotným postihnutím ČR a Švédskej federácie organizácií osôb so zdravotným postihnutím. Cieľom projektu je vytvoriť rovnaké podmienky pri cestovaní pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci EÚ. Projekt sa nedotýka normatívnych aktov Európskej únie upravujúcich cestovanie v hromadných dopravných prostriedkoch – železničnej, autobusovej, leteckej a lodnej dopravy. Projekt je zameraný na individuálnu dopravu.

Potreba projektu vychádza zo súčasnej situácie, kedy majú osoby so zdravotným postihnutím v každej členskej krajine EÚ rôznu podporu pri cestovaní. Tieto podmienky a výhody nie sú kompatibilné a platia vždy iba v jednej zemi. Doteraz neexistuje Schengenský priestor pre osoby so zdravotným postihnutím. Treba si uvedomiť, v čom spočíva zásadný problém. Spočíva  v tom, že každá osoba so zdravotným postihnutím má pri cestovaní špecifické potreby, ktoré sú kompenzované rôznymi spôsobmi. Napr. úľavy z pravidiel cestnej premávky, finančné benefity, zľavy v autobusovej a železničnej doprave a pod.

V r. 1978 sa Európska konferencia ministrov dopravy (CEMT) dohodla, že členské štáty CEMT budú poskytovať osobám so zdravotným postihnutím prichádzajúcim z členskej krajiny všetky výhody, ktoré sa poskytujú tuzemským obyvateľom. V roku 1997 bola pôsobnosť rozšírená na všetky krajiny CEMT a na niektoré pripojené (Austrália, Kanada, Kórea, Spojené štáty, Japonsko, Nový Zéland).

PARKOVACÍ PREUKAZ

Tento preukaz splnomocňuje svojho majiteľa k využívaniu parkovacích výhod ponúkaných členskou krajinou, v ktorej sa (majiteľ preukazu) nachádza.

Použitie preukazu je obmedzené iba na parkovanie a je to iba odporúčanie.

Otázkou, ktorou sa zaoberajú tvorcovia projektu je,  či sa má projekt zamerať iba na parkovanie, povolené státie či zvláštne povolenie vjazdu, alebo sa má tiež zaoberať ekonomickými zvýhodneniami cestovania osôb so zdravotným postihnutím (diaľničnými poplatkami, zľavami na cestovnom v železničnej a autobusovej doprave, zľavy pri platení za parkovanie).

Dôvodom je dodržiavanie zásady EÚ, že sociálne a finančné otázky sú vo výlučnej právomoci členských štátov. Ak ale budeme naozaj chcieť vyrovnať podmienky v jednotlivých krajinách a čo najviac minimalizovať rozdiely, musíme aspoň čiastočne zaistiť prenositeľnosť niektorých transferov z verejných rozpočtov.

Podpora cestovania osôb so zdravotným postihnutím je možno iba jednou z mála oblastí, kde by mohla byť zaistená prenositeľnosť nárokov podpory z verejných zdrojov. Pokiaľ sa to nepodarí, hranice v Schengenskom priestore pre občanov so zdravotným postihnutím zostanú naďalej.