Vzdelávanie zdravotne znevýhodnených detí

Vzdelávanie zdravotne znevýhodnených detí

Autorka: Mgr. Magdaléna Benková

Zdravotne znevýhodnené deti sa dnes už bežne začleňujú do kolektívu základných škôl. Výchovno-vzdelávací proces zodpovedá ich individuálnym schopnostiam a predpokladom vo vzťahu k ich postihnutiu. Na základnej škole, Černyševského 8 v Bratislave sú zriadené špeciálne triedy pre zdravotne znevýhodnené deti, trpiace rôznymi alergiami.

Na zaradenie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebná písomná žiadosť zákonného zástupcu o vzdelávanie formou školskej integrácie. Škola žiaka prijíma po dôkladnom oboznámení sa s diagnózou žiaka, po prerokovaní v pedagogickej rade školy a po zabezpečení materiálno-technických a personálne odborných podmienok. Podmienkou na zaradenie je aj písomné vyjadrenie Centra špeciálnopedagogickej poradne, ktorá žiaka diagnosticky vyšetrila a súhlasila s  integráciu.

Zdravotne znevýhodnený žiak môže nastúpiť do bežnej základnej školy od prvého ročníka. Počet žiakov v špeciálnej triede na Základnej škole, Černyševského 8 sa pohybuje od 8 do 12.

K vybavenosti špeciálnej triedy patrí tabuľa s plastovým povrchom, na ktorú sa píše zmazateľnými fixkami, jej význam spočíva hlavne v tom, že je v triede znížená prašnosť, tabuľa je biela, čo umožňuje zreteľnejšiu viditeľnosť a oči detí sa menej namáhajú. Aj pri umiestnení izbových rastlín do tried dochádza k výberu, predchádza sa alergickým reakciám. Počas celého vyučovania je v prevádzke tzv. „čistička vzduchu“, ktorá primerane zvlhčuje vzdušné prostredie v triede. V triede sú zvýšené nároky na čistotu a časté vetranie. Každé dieťa sedí samostatne v lavici, má dostatok priestoru okolo seba, deti sa navzájom nerušia prípadnými individuálnymi prejavmi zdravotného oslabenia . Vo zvýšenej miere sa u detí dbá na pitný režim a stravovanie. Odborným garantom pri zriaďovaní špeciálnych tried pre zdravotne znevýhodnené deti je MUDr. Klára Kossárová.

Škola vyšla v ústrety aj deťom, ktoré potrebujú pre zdravotné znevýhodnenie špeciálne upravenú stravu a v spolupráci so školskou jedálňou ponúka možnosť stravovania  aj pre deti s rôznou potravinovou alergiou.

Proces výchovy a vzdelávania sa riadi platnými učebnými osnovami pre základné školy, uspôsobený je v predmetoch telesná výchova a hudobná výchova. Základom dobrej práce je úzka spolupráca špeciálneho pedagóga, učiteľov a rodičov, dobrá informovanosť a prehľad o jednotlivých diagnózach a zdravotných stavoch žiakov.

Zdravotná telesná výchova je špecifická forma telesnej výchovy. Úlohou tejto telesnej výchovy je prispievať prostriedkami pohybovej činnosti k náprave, k odstraňovaniu, či zmierňovaniu následkov zdravotného oslabenia žiakov a ich zaradenie sa do spoločenského a pracovného života.  V špeciálnych triedach má zdravotná telesná výchova nezastupiteľný význam. Do týždňa majú žiaci dve hodiny ZTV a jednu hodiny špeciálnej telesnej výchovy - Relaxu. V osnovách ZTV sú zahrnuté aj ozdravné pobyty v jaskyni, ktoré absolvujú na jeseň,  kurz plávania a korčuľovania, ozdravný pobyt pri mori, ktorý sa organizuje pred koncom školského roka. Počas špeciálnej hodiny telesnej výchovy „Relax“, sa deti učia zosúladiť pohyb tela s dýchaním, cvičenie je zamerané na oddych a regeneráciu.

Ozdravný pobyt v jaskyni je spojený s turistickým výletom a je to celodenná akcia organizovaná školou. Jaskyňa je  špeciálne prostredie, ktoré vytvára priaznivé podmienky pre zlepšenie zdravia a je vynikajúcim ozdravným miestom nielen pre dospelých a deti, ktorí trpia chronickými chorobami dýchacích ciest, alergiami, astmou a zápalmi nosných dutín, ale má aj preventívny význam pre zdravých ľudí. Pobyt v jaskyni výrazne prispieva k relaxácii, psychickému uvoľneniu a posilneniu imunitného systému moderného človeka, preťaženého negatívnymi vplyvmi civilizácie.

Pod odborným zdravotno-pedagogickým dozorom sa každoročne organizuje ozdravný pobyt pri mori.  Prostredie má veľmi pozitívny vplyv na respiračný systém detí. Každé ráno deti cvičia na pláži pri mori rôzne zdravotné cvičenia, so sebou si berú len hygienické vreckovky a na pitie čistú vodu. Po cvičení nasleduje osobná hygiena a raňajky. Veľkou výhodou ozdravného pobytu pri mori je aj stravovanie, ktoré je prispôsobené aj deťom s potravinovými alergiami. Okrem výletov sa deti v rámci dňa venujú hrovej športovej činnosti na pláži, zdokonaľujú sa pod dozorom pedagóga v plávaní a zároveň prostredie priaznivo vplýva na ich zdravotný stav.

Učebné osnovy v predmete hudobná výchova sú upravené tak, aby si žiaci osvojili hru na hudobnom nástroji - flauta v základnej miere. Hra na nástroji je zameraná na nácvik správneho dýchania