Vzdelávanie zdravotne oslabených detí

 

 

Vzdelávanie zdravotne oslabených detí

Autorka: Mgr. Magdaléna Benková

Na Základnej škole so sídlom na Černyševského 8 v Bratislave-Petržalke sa snažíme realizovať aktivity, ktoré smerujú k zlepšeniu zdravotného stavu žiakov i zamestnancov školy. Okrem dôrazu na dodržiavanie hygieny školskej práce, dbáme na vytvorenie časového priestoru, materiálneho a personálneho zabezpečenia. Vzdelávanie žiakov prebieha podľa platného školského zákona.

Čiastočne nepriaznivý stav životného prostredia, nedodržiavanie režimu dňa, pasívne trávenie voľného času, nedodržiavanie správnej životosprávy i dedičné vplyvy mali za následok skutočnosť, že v triedach bolo veľké množstvo žiakov so zoslabenou telesnou schopnosťou. Znížená telesná odolnosť žiakov mala za následok časté vymeškávanie z dôvodu choroby, najmä v klimaticky drsnejších ročných obdobiach. Choroby dýchacích ciest boli aj častou príčinou práceneschopnosti pedagogických zamestnancov. 

Dlhšiu dobu sme uvažovali o tom, ako by sme mohli pomôcť tým žiakom, ktorí majú kritické množstvo vymeškaných hodín z vyučovania.  Vďaka zanietenosti MUDr. Kláry Kossárovej, ochote pomôcť deťom pri prekonávaní ich zdravotných problémov sa nám podaril prvý krok – vypracovanie flexibilného výchovno-vyučovacieho programu pre žiakov so zníženým imunitným systémom. K tomu, aby sme mohli realizovať na škole otváranie tried v našom prípade pre alergikov, potrebovali sme aj súhlas zriaďovateľa. V septembri 1999 sme otvorili prvý ročník, s ktorým pokračujeme ďalej a každý školský rok otvárame nové triedy. Naplnenosť tried na našej škole je 8 – 12 žiakov.

Zaradiť žiaka do triedy je možné iba na základe žiadosti zákonného zástupcu, pričom žiadosť obsahuje aj prílohu vo forme vyjadrenia odborného lekára.

Výchovno-vzdelávací proces prebieha podľa platných dokumentov pre špeciálnu triedu v bežnej škole. Pri klasifikácii sa využívajú aj Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami v bežných školách. Veľkým prínosom je školský špeciálny pedagóg – somatopéd, ktorý koordinuje činnosť žiakov aj vyučujúcich. V súčasnosti na škole pracujú traja špeciálni pedagógovia. Spolupracujú so špeciálnymi zariadeniami na dosahovanie lepších výsledkov žiakov.

Charakter tried musí zodpovedať stanoveným cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu. Pri vybavení tried zohľadňujeme špecifické podmienky – kompenzačné pomôcky, čistič a zvlhčovač vzduchu, zvýšené nároky na hygienu. Vo výchovno-vzdelávacom procese venujeme osobitnú pozornosť vyučovaniu telesnej výchovy a hudobnej výchove. Žiaci s chorobami dýchacích ciest, astmatici vždy mali problém s účasťou na telesnej výchove v bežnej triede. Väčšinou sa riešilo neprítomnosťou na hodine, čo v žiadnom prípade  nie je riešením. Preto, aby žiak mohol vykonávať aj riadnu telesnú výchovu sú nutné podporné aktivity. Okrem toho, že počas vyučovacích hodín sa zaraďujú rôzne druhy dýchacích cvičení dopĺňame vyučovací proces s turistikou, návštevou jaskyne, kde prebieha netradičná forma vyučovania hlavne prírodovedy, hudobnej výchovy a samotnej telesnej výchovy. Po túrach v ďalšom období navštevujú žiaci zimný štadión, kde sa učia korčuľovať, alebo sa v ňom zdokonaľujú. Počas školského roka absolvujú aj plávanie v krytých bazénoch. Na konci školského roka majú možnosť zúčastniť sa ozdravného pobytu pri mori, alebo v škole prírode na území Slovenska. Učebný plán je potrebné prispôsobiť tak, aby sme spĺňali požiadavky platných učebných osnov a v neposlednej miere, aby žiaci neboli preťažení. Zatiaľ sa nám darí znižovať počet hodín neprítomnosti žiakov pre chorobu. Postupnosť vidieť v porovnaní jednotlivých ročníkov. Čo nás teší, že vo väčšine prípadov nevymeškávajú viac ako žiaci v bežných triedach ani počas zvýšenej chorobnosti v zimnom období. Najviac to vieme porovnať vtedy, ak žiak do tejto triedy prechádza z bežnej triedy. Adaptácia trvá bežne tri mesiace, skôr v žiadnom prípade nemôžme očakávať viditeľné výsledky.

Ako príklad uvádzam  žiaka, ktorý po prestupe si zlepšil dochádzku počas školského roka o 70%. Jeho zdravotný stav sa zlepšil už počas prvého školského roka u nás. Sú to ojedinelé prípady, ale nás teší, že im môžeme pomôcť.

Deti v tejto triede dokážu byť tolerantní oveľa viac, než v bežných triedach. Vedia, že dnes môže byť horšie im, zajtra iným. Je rozdiel, keď niekto kýchne, či mu povieme „Na zdravie!“, alebo „Zas vyrušuješ!“...

Našim cieľom je, viesť žiakov k tomu, aby sa naučili žiť so svojim handicapom, a tak sa zaradiť do bežného života.