Systematická starostlivosť o deti s autizmom v Rakúsku – Viedenský model

Systematická starostlivosť o deti s autizmom v Rakúsku – Viedenský model

Spracovala: Mgr. Katarína Šelestiaková

Začiatkom 70 rokov sa v Rakúsku čoraz viac dostávala do popredia potreba vytvorenia kvalitnej systematickej starostlivosti pre deti s autizmom. Vznikla metóda, ktorá je spojením systému hrania a systému, ktorý sa zameriava na ovplyvňovanie správania. Ide v nej o zabudovanie detských hier do účelných činností. Vznik tejto metódy bol východiskom pre koncepciu umožňujúcu úplnú starostlivosť od detstva po dospelosť, tzv. „Viedenský model“, popisuje vznik Viedenského modelu PhDr. Katarína Kúdelová, v príručke Profilovanie pomoci autistom a ich rodinám, príprava odborného personálu.

Model tvoria 4 zariadenia pre potreby dospievajúcich autistických osôb, ktoré zodpovedajú ich potrebám a sú organicky prepojené so zariadeniami, ktoré na seba nadväzujú a navzájom sa dopĺňajú:

  • Špeciálna pedagogická ambulancia
  • Detský stacionár pre autistické deti a pre školákov
  • Škola – integrované vzdelávanie autisticky postihnutých školákov v rámci Viedenskej liečebnej miestnej školy
  • Rainman´s Home inštitúcia pre sociálnu a pracovnú rehabilitáciu autisticky a inak postihnutých ľudí

Vo Viedenskej liečebnej miestnej škole sa začali vytvárať špeciálne triedy. Prvé vznikli v šk. roku 1986/1987. Počet žiakov v triede nebol väčší ako 8, na každú triedu boli 2 učiteľky. V triedach boli nielen deti s autizmom, ale aj so špeciálno-pedagogickými potrebami iného druhu, väčšinou poruchami učenia alebo správania. Trikrát do týždňa im bola poskytovaná odborná pomoc učiteľkami z predškolského zariadenia pre deti s autizmom. Výchovno-vzdelávacieho procesu sa zúčastňovali aj rodičia. Priebeh vyučovania zaznamenávala psychologička na videozáznam, ktorý po skončení vyučovania vyhodnocovala a prediskutovala s vyučujúcimi. Vyučovanie začínalo o 8.30 hod a o 12.00 hod väčšie deti mali zabezpečené činnosti aj popoludní.

V rámci Viedenského modelu sa ako najefektívnejší spomedzi iných známych modelov organizujúcich personálne zabezpečenie v špeciálnych triedach ukázal tzv. krížový model (team-teaching). Vychádza z teórie, že rozhodujúce predpoklady pre osvojenie si potrebných pedagogických zručností pre prácu s deťmi s autizmom je možné nadobudnúť najmä pri praktickom odbornom vedení a učení sa v priamom výchovno-vzdelávacom procese.

Ukážka krížového modelu (team-teaching):

  • prvá trieda – počet žiakov 6-8, počet vyučujúcich 2. Z toho je 1 učiteľka z materskej školy, ktorá pôsobí ako odborný poradca pre vyučujúcu, ktorá začína v triede s dieťaťom s autizmom pracovať,
  • druhá trieda – postupujú do nej žiaci z prvej triedy. Vyučuje v nej učiteľka z prvej triedy a pripravuje sa pri nej ďalšia vyučujúca, ktorá nahrádza učiteľku z materskej školy,
  • tretia trieda – preberie ju druhá vyučujúca z druhej triedy. Učiteľka materskej školy by mala naďalej poskytovať supervíziu.

Zdroj:

Profilovanie pomoci autistom a ich rodinám, príprava odborného personálu. Slovenská republika-Maďarská republika-Rakúska republika, trilaterálny projekt, zborník. MPSVaR v SR v spolupráci so Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom, MŠ SR, MZ SR, Krajským úradom Bratislava a Krajským úradom Trnava. 1. vyd. Bratislava: 2000, ISBN 80-968442-5-3.