Prehľad článkov o zamestnávaní OZP

 1. Občan so zdravotným postihnutím
 2. Uchádzač o zamestnanie
 3. Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
 4. Pôsobnosť úradu práce v súvislosti so starostlivosťou o občanov so zdravotným postihnutím
 5. Sprostredkovanie zamestnania
 6. Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 7. Povinnosti uchádzača o zamestnanie
 8. Poskytovanie poradenstva úradmi práce
 9. Agentúry podporovaného zamestnávania
 10. Vzdelávanie a príprava pre trh práce
 11. Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím
 12. Dávka počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím
 13. Príspevky na aktívnu politiku trhu práce
 14. Príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
 15. Chránená dielňa a chránené pracovisko
 16. Príspevok na zriadenie chránenej dielne a  chráneného pracoviska
 17. Príspevok na prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti občanom so zdravotným postihnutím
 18. Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
 19. Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní
 20. Príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
 21. Príspevok na činnosť pracovného asistenta
 22. Splnenie podmienok  na príspevky
 23. Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím
 24. Náhradné plnenie
 25. Zvýhodnenia pre zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby pri platení odvodov do poistných fondov
 26. Ochrana zamestnancov so zdravotným postihnutím
 27. Vysvetlivky