Čítate posledné tohtoročné číslo časopisu Mosty inklúzie, v ktorom sme sa zamerali na  práva občanov so zdravotným postihnutím.

Národná rada SR 29. októbra 2008 schválila dôležité zákony:

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak sa chcete dozvedieť, čo sa zmenilo, čo zostalo zachované a čo to pre ľudí so zdravotným postihnutím znamená, čítajte ďalej.

Neuznali vám žiadosť o kompenzačný príspevok? Dostali ste zamietavú odpoveď? Nezúfajte, ešte sa proti tomu dá niečo robiť: odvolať.  Čo je odvolanie, kedy ho môžete napísať, aké sú lehoty na jeho napísanie a ako má odvolanie vyzerať sa dozviete v tomto čísle časopisu.

Organizácia spojených národov vyhlásila 3. december za medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Pri tejto príležitosti sa každoročne konajú významné podujatia: v Bruseli sa už pravidelnými stali stretnutia predstaviteľov EK so zástupcami občanov so zdravotným postihnutím z celej Európskej únie. Slovensko sa v tomto roku pridalo ku krajinám, v ktorých sa v rámci Dňa osôb so zdravotným postihnutím stretli predstavitelia členských organizácií NROZP v SR, predstavitelia Európskeho fóra zdravotného postihnutia, ktorí sú zároveň predsedami našich partnerských organizácií, poslanci NR SR, predstavitelia štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácií. Záštitu nad podujatím prevzal predseda NR SR pán Pavol Paška.

Hlavnou témou seminára bol Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím – jeho význam, stav prípravy jeho ratifikácie a implementácie na Slovensku, účasť organizácií osôb so zdravotným postihnutím na tomto procese.

Blíži sa koniec roka a  čas hodnotenia, bilancovania. Spätný pohľad ponúka aj Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, ktorá v roku 2008 dosahuje piate výročie svojej existencie. Počas tohto obdobia realizovala desiatky zaujímavých projektov, ktorými sa usilovala nielen podporovať, ale aj pomáhať ľuďom s rozličným druhom zdravotného postihnutia. Jej rady  sa v priebehu päťročného pôsobenia rozšírili a v súčasnosti združuje 21 členských organizácií občanov s telesnými, zrakovými, sluchovými, mentálnymi, psychickými a chronickými zdravotnými postihnutiami, ale aj rodičov hluchoslepých detí.

Aktivity NROZP v SR sú rôznorodé, ich  základom  je Programové vyhlásenie schválené valnýmzhromaždením NROZP v SR, reagujeme aj na aktuálne spoločenské potreby občanov so zdravotným postihnutím. Ako členská organizácia Európskeho fóra zdravotného postihnutia sme zapojení a podieľame sa na smerovaní politiky zdravotného postihnutia v Európskej únii.

V poslednom tohtoročnom čísle časopisu vám ponúkame pohľad na časť aktivít realizovaných v roku 2008.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR dosahuje v roku 2008 piate výročie svojej existencie. Počas tohto obdobia realizovala desiatky zaujímavých projektov, ktorými sa usilovala nielen podporovať, ale aj pomáhať ľuďom s rozličným druhom zdravotného postihnutia. Jej rady  sa v priebehu päť ročného pôsobenia rozšírili a v súčasnosti združuje 21 členských organizácií občanov s telesnými, zrakovými, sluchovými, mentálnymi, psychickými a chronickými zdravotnými postihnutiami.

Aktivity a činnosť Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR nadväzujú na súčasné smerovanie politiky zdravotného postihnutia v Európskej Únií. Aj v ďalšom období chce Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR pokračovať vo svojom smerovaní a zlepšovať  tak životné podmienky občanov so zdravotným postihnutím.

V poslednom tohtoročnom čísle časopisu vám ponúkame pohľad na aktivity, ktoré NROZP v SR v roku 2008 realizovala.