Tretí december je Medzinárodným dňom občanov so zdravotným postihnutím. Každoročne sa pri tejto príležitosti v Európskom parlamente v Bruseli stretávajú a spoločne hľadajú riešenia problémov občanov so zdravotným postihnutím zástupcovia organizácií občanov so zdravotným postihnutím z celej EÚ a európski politici. Podnet na takéto spoločné stretnutia dalo Európske fórum zdravotného postihnutia, ktorého členom je aj Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR).

Projekty v roku 2008 boli zamerané na zvýšenie informovanosti o rozličných oblastiach a aspektoch života človeka so zdravotným postihnutím:

  • Oblasť  sociálnej  rehabilitácie 
  • Oblasť zvyšovania povedomia verejnosti  o problémoch občanov so zdravotným postihnutím formou fotografickej  súťaže zobrazujúce bariéry OZP
  • Zvýšenie informovanosti osôb so zdravotným postihnutím pri predchádzaní  diskriminácie
  • Spolupodieľala sa na informačnej kampani o zavedení EURA na Slovensku
  • Realizovala projekt  vzdelávania zamestnancov letísk o osobnej asistencií v leteckej doprave
  • Participovala na činnosti Európskeho fóra zdravotného postihnutia s cieľom   zlepšovania životných podmienok ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku

Všetky svoje aktivity realizovala v úzkej spolupráci so svojimi členskými organizáciami podľa ich vlastného záujmu a priorít.

Projekt - Sociálna rehabilitácia kapacít potrebných pre nezávislý život občanov so zdravotným postihnutím.

Takto by sa dala charakterizovať súťaž s názvom HANDINNOV AWARD EUROPE 2008, do ktorej sa zapojila aj Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR so svojím projektom  „Sociálne partnerstvá a monitoring pre odstraňovanie diskriminácie na trhu práce“. Súťaž sa konala pod záštitou prezidenta Francúzskej republiky  a Ministerstva vzdelávania s podporou Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Do súťaže sa mohli zapojiť rôzne inštitúcie – školy, vzdelávacie centrá, miestne samosprávy, združenia a pod. z ktoréhokoľvek členského štátu EÚ. Išlo o piaty ročník súťaže Handinnov, ktorej cieľom je zviditeľniť dobré skúsenosti v oblasti sociálnej inklúzie mladých ľudí s postihnutím.

Branislav Mamojka

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR

Dohovor o právach ľudí so zdravotným postihnutím je jedinečným a najvplyvnejším dokumentom medzinárodného práva v oblasti zdravotného postihnutia, ktorého účelom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej dôstojnosti.

Za zvlášť dôležitý považujeme fakt, že ratifikáciou Dohovoru prijímajú štáty konkrétne vymožiteľné záväzky a že riešenie a prevencia vzniku znevýhodnení osôb so zdravotným postihnutím sú chápané ako uplatňovanie ľudských a občianskych práv, nie len ako podpora na základe solidarity a humanity. Predstavuje aj zásadný pokrok oproti Štandardným pravidlám OSN, ktoré majú formu odporúčaní. Pre implementáciu dohovoru však Štandardné pravidlá OSN predstavujú veľmi užitočný metodický nástroj a zostávajú v platnosti.