(úryvok z diplomovej práce Mgr. Renáty Rusinkovej  „Dermatologické ochorenie a jeho dôsledky v psychickej a sociálnej oblasti postihnutého/tej)

Postoj  spoločnosti k postihnutým ľuďom  zahŕňa v sebe racionálnu a emotívnu zložku a prejavuje sa aj v správaní. Rozumová zložka zahŕňa v sebe znalosti a informácie, ktoré človek o probléme má. Citová zložka vyjadruje základné hodnotiace kritérium, odmietanie alebo prijatie, ktoré  naberá na význame najmä vtedy, keď ľudia o danom probléme  veľa nevedia. 

Výšky opakovaných peňažných príspevkov v Eurách pre rok 2009

Ing. Milan Měchura

Po takmer 6 - ročnej, i keď často aj na dlhšiu  dobu prerušovanej príprave schválila Národná rada SR 29. októbra 2008 zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP).

Na začiatku je potrebné napísať, že sme zo schváleného znenia zákona do značnej miery sklamaní. Napriek nášmu úsiliu a viacerým rokovaniam, i za prítomnosti ministerky práce p. Tomanovej a štátneho tajomníka p. Siku, sa nepodarilo do zákona zapracovať všetko to, čo sme požadovali.

Rozhodli o vašej žiadosti záporne? Dobre si prečítajte doručený list a v poslednej tretine listu sa dočítate, či je ešte možnosť „bojovať“ ďalej. Určite sa tam stretnete s pojmami ako je odvolanie, rozklad či opravný prostriedok. Tieto slová znamenajú, že máte možnosť ešte upozorniť na všetky náležitosti žiadosti, ktoré odosielajúci orgán prehliadol a žiadať, aby odosielajúci orgán alebo jeho nadriadený orgán svoje rozhodnutie zmenil. Sú rozhodnutia – listy, ktoré sú konečným rozhodnutím odosielajúceho orgánu a upozorňujú, že voči nim sa už nemožno odvolať. No stále je oveľa viacej tých, voči ktorým  ešte môžeme mať námietky.