V rokoch 2004-2006 sa v rozvojových krajinách Afriky a Ázie (Lesotho, Zambia, Zimbabwe, Bangladez, Uganda, Malawi, Afganistan a i.) uskutočnil medzi ľuďmi s postihnutím prieskum týkajúci sa ich životných podmienok a ich integrácie v spoločnosti

Závery boli podobné ako u ľudí s postihnutím u nás v Európe (ako bezbariérový prístup v dopravných prostriedkoch a budovách, vzdelanie, zamestnanie, začlenenie sa do spoločnosti atď). Rozdiel je v tom, že ľudia s postihnutím z rozvojových krajín sa musia zaoberať navyše aj úplne odlišnými životne dôležitými otázkami a na mnohé veci sa pozerajú z iného uhla pohľadu.

Hutař

(úryvok z prezentácie JUDr. Jána Hutařa z Národnej rady občanov so ZP v ČR)

Ide o spoločný projekt Národnej rady osôb so zdravotným postihnutím ČR a Švédskej federácie organizácií osôb so zdravotným postihnutím. Cieľom projektu je vytvoriť rovnaké podmienky pri cestovaní pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci EÚ. Projekt sa nedotýka normatívnych aktov Európskej únie upravujúcich cestovanie v hromadných dopravných prostriedkoch – železničnej, autobusovej, leteckej a lodnej dopravy. Projekt je zameraný na individuálnu dopravu.

Katarína Šelestiaková

Dizajn pre všetkých. Mnohí z vás sa možno pýtajú, čo to znamená? A čo to má spoločné so zdravotným postihnutím? Ide o to, že sa budú projektovať a stavať budovy, ktoré sa dizajnovo budú páčiť všetkým? Čo je to za hlúposť? Každý má predsa iný vkus. Dovoľte prosím, aby som vás vyviedla z omylu. „Dizajn pre všetkých“ neznamená, že sa stavby majú páčiť (samozrejme že to je obrovské plus, veď kto by chcel mať vo svojom okolí stavbu, ktorá sa mu nepáči). Ide však o účelovosť stavby. O to, aby jej riešenie bolo navrhnuté tak, aby umožňovala prístup všetkým – aj ľuďom s obmedzenou mobilitou, aj tým s poruchou zraku a pod. Pri stavbe sa majú brať do úvahy špecifické potreby ľudí s postihnutím.

Mainstreaming je v zásade spojený s integráciou princípov, stratégií a praktík  rovnakých príležitostí do každodennej práce vlády a ostatných verejných orgánov vo všetkých fázach prípravy politík -od úplného začiatku cez implementáciu až po monitoring a vyhodnocovanie- na základe spolupráce s bežnými užívateľmi politiky, ako aj špecialistami na antidiskrimináciu.

Spracovala: Katarína Šelestiaková 

1. a 2. decembra sa v Bruseli konala konferencia Acting locally for a society for all (Lokálne pôsobenie pre vytvorenie spoločnosti pre všetkých). Konferencia sa konala pri príležitosti Európskeho dňa ľudí so zdravotným postihnutím. Na konferencii sa hovorilo o spolupráci organizácií ľudí so zdravotným postihnutím s regionálnymi samosprávami a ďalšími partnermi. Konferenciu otvoril Vladimír Špidla, komisár EÚ  pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti. Nasledoval príhovor prezidenta Európskeho fóra zdravotného postihnutia a francúzskej štátnej tajomníčky ministerstva práce, sociálnych vzťahov, rodiny a solidarity.