Lívia Kalmárová

Občianske združenie ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže

Košice

V živote mentálne postihnutých ľudí je ešte stále mnoho prekážok v rozvíjaní ich schopností, talentu a nadania. Aj keď sme mnohí presvedčení, že veľká väčšina ľudí s mentálnym postihnutím  je talentovaná a schopná tvoriť,  nevieme im  často ponúknuť adekvátne podmienky na umelecké vzdelávanie. Veľa sa diskutuje o integrácii znevýhodnených detí do základných škôl, ale si často neuvedomujeme, že základné umelecké vzdelávanie je v súčasných školských podmienkach  na periférii záujmu zainteresovaných. Je to veľká škoda, lebo máme  mnoho dôkazov, že práve tieto  hendikepované deti sa dokážu s neobyčajnou usilovnosťou naučiť spievať, hrať na rôznych hudobných nástrojoch, kresliť, maľovať, hrať divadlo, tancovať a keď sa im venuje patričná pozornosť, dosahujú výnimočné výsledky. Umelecké aktivity a prezentáciu týchto detí verejnosť obyčajne prijíma s uznaním a  veľkým rešpektom, čo môže výrazne kvalitatívne ovplyvniť ich socializáciu a následnú integráciu do intaktnej spoločnosti.

Autorky: Mgr. Henrieta Hajdeckerová, Mgr. Janka Šarišská

Hluchoslepota je kombinované postihnutie zraku a sluchu. Poškodené sú dva najdôležitejšie zmysly, ktoré človek potrebuje na to, aby poznával živý a neživý svet okolo seba, aby sa naučil komunikovať, získavať vedomosti a zručnosti, ktoré robia človeka človekom. Hluchoslepé deti ich získavajú veľmi ťažko a pomaly s obrovskou trpezlivosťou odborníkov, rodičov a všetkých, ktorí pracujú a s nimi žijú. Hluchoslepé dieťa je ako dom bez okien a úlohou všetkých, ktorí sa podieľajú na jeho rozvoji, je urobiť okná na tomto dome, aby sme priniesli svetlo do jeho vnútra.

Spracovala: Mgr. Ľudmila Hrčková

Každodenný život ľudí s reumatickými chorobami je sprevádzaný bolesťou a bojom o každý pohyb. Bolesti a deformácie kĺbov im spôsobujú problémy pri bežných činnostiach,  ako je denná hygiena, obliekanie, otváranie fliaš či uchopenie predmetu.

Iniciatíva B Me (byť samým sebou a byť zároveň mnou) je medzinárodná výzva, ktorá vznikla pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu práve z toho dôvodu, aby širokej verejnosti priblížila bolesti a ťažkosti a vyvrátila mnohé zakorenené predstavy o ľuďoch s reumatoidnou artritídou a inými reumatickými chorobami.

V porovnaní s inými dietetickými ochoreniami (napr. diabetes) sa v spoločnosti o problematike celiakie veľmi málo hovorí. Informovanosť o celiakií je veľmi nízka až takmer žiadna. Keď sa zameriame na oblasť verejného stravovania zistíme, že vedomosti pracovníkov týchto zariadení (tak vedúcich stravovní ako aj kuchárov) o bezlepkovej diéte sú minimálne a stravovňa nie je schopná poskytnúť stravníkovi zaručenú bezlepkovú stravu. Stále väčšia skupina ľudí sa tak dostáva do situácie, že nie je schopná sa stravovať mimo domu. Pri dnešnom tempe života  sú celiatici odkázaní buď na suchú stravu, alebo na raňajky a večere doma.