„Každý človek je schopný učiť sa v akomkoľvek veku”.

Trendy vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím.

Autorky: Mgr. Iveta Mišová, Mgr. Zuzana Kolláriková

Medzi základné ľudské práva patrí právo na vzdelávanie. Vzdelávanie neznamená len chodiť do školy. Znamená tiež odborný tréning a celoživotné (ďalšie) vzdelávanie.

Napriek tomu podľa našich skúseností hlavnou oblasťou diskriminácie ľudí s mentálnym postihnutím zostáva vzdelávanie. Je to tiež najdôležitejšia oblasť, pretože otvára dvere do budúceho života v komunite a najmä na trh práce. Vzdelávanie je základným kameňom akejkoľvek antidiskriminačnej legislatívy.

Vo väčšine európskych krajín sú deti s mentálnym postihnutím odmietané v školách hlavného prúdu. Ak by ich aj prijali, nemali by vhodnú a primeranú podporu, aby boli úspešné. Antidiskriminačná legislatíva v oblasti vzdelávania musí obsahovať poskytovanie adekvátnej podpory, aby sa maximalizoval potenciál každého dieťaťa. Situácia v Slovenskej republike je podobná. Deti sa môžu vzdelávať v špeciálnych školách, poznáme prípady, keď sa deti vzdelávajú integrovane v bežnej škole, je ich však málo. Tieto deti majú individuálny vzdelávací plán, podporného pedagóga, asistenta a musia byť splnené ďalšie dôležité podmienky, aby integrácia bola úspešná. Darí sa to len vďaka entuziazmu zopár nadšených pedagógov, riaditeľov a rodičov.

Horšia situácia je v ďalšom vzdelávaní. Celoživotné vzdelávanie umožňuje človeku s postihnutím stať sa autonómnym, je dôležité z hľadiska inklúzie, osobných ambícií, z ekonomického hľadiska. Nikdy nie je neskoro začať sa vzdelávať. Vzdelávanie dospelých je príležitosť pre väčšiu nezávislosť, emancipáciu, sebaurčenie, sebaprezentáciu.

Ak nevzdelávame, môžeme spôsobiť veľa problémov ľuďom s mentálnym postihnutím, rodinám, súrodencom. Problémy môžu vznikať v rôznych oblastiach - vedomosti, partnerský život, komunikácia s prostredím, ale aj schopnosť fungovať v bežnom život. Napriek týmto faktom existujú na Slovensku len ojedinelé vzdelávacie kurzy, väčšinou, alebo vždy ide o projekty.