Taktilné knihy

 Mgr. Soňa Fialová

Možno ste sa ešte s týmto názvom nestretli. A teraz uvažujete nad tým, o aké knihy asi ide. Rada Vám pomôžem. Slovo taktilný je z latinčiny a znamená dotykový. V slovenčine sa ale používa bežnejšie slovo hmatový. Takže názov článku „Taktilné knihy“ napovedá, že pôjde o hmatové knihy. Sú určené pre nevidiace a slabozraké deti od 3 do 12 rokov. Bežne ich v knihkupectvách nenájdete. Sú vyrábané ručne v niekoľkých exemplároch. Text knihy je  vo zväčšenej čierno tlači a v Braillovom písme. Obrázky v knihe sú reliéfne z rôznorodého materiálu /napr. kartón, plsť, koža, drevo/.

Škola do života

Spracovala: Viera Králiková

231 žiakov v piatich školách dokopy nie je veľa. O to viac, sa im však pedagógovia môžu venovať a pomôcť, kedykoľvek je treba.

Na Mokrohájskej ulici v Bratislave sídli komplex škôl pre deti a mládež so zdravotným postihnutím. Nájdeme tu Materskú školu, Základnú školu, Gymnázium, Obchodnú akadémiu a Obchodnú školu pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím.

História školy (pôvodne Zvláštnej školy národnej pre postihnuté deti vo veku školopovinnom) začala v roku 1937, kedy vznikla spolu s ústavom a do dnešných dní prešla mnohými zmenami, aby sa nakoniec rozrástla do celého komplexu škôl poskytujúceho široké vzdelanie. Vyučovací proces prebieha podľa osnov bežného typu škôl, odlišnosti sú v počte žiakov v triedach (je nižší, aby sa vyučujúci mohli žiakom venovať aj individuálne) a v zaradení pravidelnej rehabilitácie, logopedickej a psychologickej starostlivosti. Súčasťou komplexu je internát, kde bývajú žiaci zo vzdialenejších miest a v rámci rehabilitácií majú k dispozícii plaváreň, posilňovňu a telocvičňu.

 

 

Vzdelávanie zdravotne oslabených detí

Autorka: Mgr. Magdaléna Benková

Na Základnej škole so sídlom na Černyševského 8 v Bratislave-Petržalke sa snažíme realizovať aktivity, ktoré smerujú k zlepšeniu zdravotného stavu žiakov i zamestnancov školy. Okrem dôrazu na dodržiavanie hygieny školskej práce, dbáme na vytvorenie časového priestoru, materiálneho a personálneho zabezpečenia. Vzdelávanie žiakov prebieha podľa platného školského zákona.

Vzdelávanie zdravotne znevýhodnených detí

Autorka: Mgr. Magdaléna Benková

Zdravotne znevýhodnené deti sa dnes už bežne začleňujú do kolektívu základných škôl. Výchovno-vzdelávací proces zodpovedá ich individuálnym schopnostiam a predpokladom vo vzťahu k ich postihnutiu. Na základnej škole, Černyševského 8 v Bratislave sú zriadené špeciálne triedy pre zdravotne znevýhodnené deti, trpiace rôznymi alergiami.