Vážení priatelia,                                                                                                                      

čítate prvé číslo internetového časopisu vydávaného Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP). Poslaním nášho časopisu je informovať Vás o predpisoch, odporúčaniach, stanoviskách a praktických skúsenostiach zo všetkých oblastí života súvisiacich so zdravotným postihnutím, o právach ľudí so zdravotným postihnutím a o ich uplatňovaní, o prebiehajúcich a pripravovaných aktivitách NROZP. Našim zámerom je každé číslo venovať určitej konkrétnej oblasti záujmu ľudí so zdravotným postihnutím a jeho obsah doplniť aktuálnymi informáciami. Toto prvé číslo je venované doprave.