Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže povoliť riaditeľ školy na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo na základe žiadosti plnoletého žiaka.

Individuálne vzdelávanie sa povoľuje:

 

  • žiakovi školy, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole,
  • žiakovi prvého stupňa základnej školy,
  • žiakovi, ktorý bol vzatý do väzby alebo je vo výkone trestu odňatia slobody, ktorému nemožno zabezpečiť účasť na vzdelávaní v škole dlhšie ako dva mesiace.

Školský zákon upravuje niekoľko osobitných spôsobov plnenia školskej dochádzky, ako je napríklad individuálne vzdelávanie, vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu a ďalšie.

Všetky deti, ktoré dosiahnu stanovený vek a školskú spôsobilosť, musia plniť povinnú školskú dochádzku až do jej skončenia.

Materské školy

- Do špeciálnej triedy MŠ alebo do špeciálnej MŠ sa zaraďujú a preraďujú deti, ktoré vzhľadom na ich zdravotné postihnutie nemožno vychovávať spolu so zdravými deťmi.