V minulom čísle časopisu sme Vám priniesli zoznam niektorých bezbariérových, prípadne čiastočne bezbariérových pamiatok v niektorých krajoch ČR. V dnešnom čísle prinášame informácie o pamiatkach v ostatných krajoch.

 

Dňom 1. júla 2009 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 252/2009 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého bola v  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 178,92 Eur  nahradená sumou  185,19 Eur.  

Prehľad zmien právnych predpisov od 8.6.2009 do 29.6.2009

Zákon z 24. júna 2009, ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Slovenské právo pozná individuálne a zákonné oslobodenie od súdnych poplatkov a individuálne poskytovanie úľav zo súdnych poplatkov.

Oslobodenie od súdnych poplatkov upravuje:

V minulom čísle časopisu sme Vás informovali o výsledkoch hodnotenia samosprávnych opatrení  v regiónoch SR za obdobie január – marec 2009, v tomto čísle prinášame informácie o výsledkoch za obdobie 2. štvrťroka 2009.