Článok 9

Prístupnosť                                                                                                      Prístupnosť

prístupnosti pojednáva článok 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Tento článok hovorí, že s cieľom umožniť osobám so zdravotným postihnutím žiť nezávislým spôsobom života a plne sa podieľať na všetkých aspektoch života, treba prijať opatrenia, ktoré zabezpečia osobám so zdravotným postihnutím, na rovnakom základe s ostatnými, prístup k:

  • fyzickému prostrediu,
  • doprave,
  • informáciám a komunikácii, vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov,
  • ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti, a to tak v mestských, ako aj vo vidieckych oblastiach.

Tieto opatrenia, ktoré majú zahŕňať identifikáciu a odstraňovanie prekážok a bariér brániacich prístupnosti, sa majú vzťahovať, okrem iného na:

a/ budovy, cesty, dopravné a iné vnútorné a vonkajšie zariadenia, vrátane škôl, obytných budov, zdravotníckych zariadení a pracovísk

b/ informačné, komunikačné a iné služby, vrátane elektronických a hotovostných služieb

Zmluvné strany majú prijať aj príslušné opatrenia:

a)       na vypracovanie, vyhlásenie a kontrolu dodržiavania minimálnych noriem a pravidiel pre zabezpečenie prístupnosti zariadení a služieb dostupných alebo poskytovaných verejnosti

b)       na zabezpečenie toho, aby súkromné subjekty, ktoré poskytujú zariadenia a služby dostupné alebo poskytované verejnosti, zohľadňovali všetky aspekty prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím

c)       na zabezpečenie zainteresovaným subjektom vzdelávania a otázkach prístupnosti, s ktorými sa stretávajú osoby so zdravotným postihnutím

d)       na vybavenia budov a iných verejne prístupných priestorov označením v Braillovom písme a v ľahkočitateľnej a zrozumiteľnej forme

e)       na poskytovanie rôznych foriem živej pomoci a sprostredkovania, vrátane sprievodcov, predčítavateľov a profesionálnych tlmočníkov znakovej reči s cieľom uľahčiť prístup do budov a do iných verejne prístupných zariadení

f)         na podporenie ďalších primeraných foriem asistencie a podpory pre osoby so zdravotným postihnutím s cieľom zabezpečiť ich prístup k informáciám

g)       na podporenie prístupu osôb so zdravotným postihnutím k novým informačným a komunikačným technológiám a systémom, vrátane internetu

h)       na podporovanie navrhovania, vývoja, výroby a distribúcie prístupných informačných a komunikačných technológií a systémov už v počiatočnej fáze tak, aby sa tieto technológie a systémy stali prístupnými pri minimálnych nákladoch.