Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky

Vážené dámy, vážení páni,

rád by som vás všetkých srdečne pozdravil a zároveň ocenil, že Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike zorganizovala seminár pri príležitosti Svetového dňa osôb so zdravotným postihnutím, ktorý sa venuje takej dôležitej oblasti sociálnej sféry, akou je integrácia občanov so zdravotným postihnutím a problematike kvality ich života.

 

Milica Jančulová – poverená riadením Sekcie ľudských práv a menšín, Úrad vlády SR

 

Stanovisko SR k Návrhu smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu

Branislav Mamojka, predseda NROZP v SR

 

Každoročný tretí december je Svetovým dňom ľudí so zdravotným postihnutím. Pri tejto príležitosti organizovala Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR seminár, nad ktorým prevzal záštitu predseda Národnej rady Slovenskej republiky, pán Pavol Paška.