Národný program Slovenskej republiky k Európskemu roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010)

Národný program Slovenskej republiky k Európskemu roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010) (ďalej len „Národný program“) je strategickým dokumentom, ktorým Slovenská republika ako členská krajina EÚ vyjadruje svoj záväzok dosiahnuť „rozhodujúci vplyv na odstránenie chudoby“ v súlade s rozhodnutím1, ktorým bol rok 2010 vyhlásený za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (ďalej len „európsky rok“).

Národný program je vypracovaný v súlade s hlavnými prioritami strategického rámcového dokumentu (Priority a usmernenia pre činnosti v rámci EÚ roka 2010) vypracovaného Európskou komisiou. Predmetný dokument taktiež nadväzuje na Národnú správu o stratégiách sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie pre rok 2008 - 2010 predovšetkým v prepojení s prioritným cieľmi Slovenskej republiky v oblasti sociálnej inklúzie.