Nehody mimo územia SR

Viete čo by ste mali spraviť v prípade ak Vám niekto spôsobil škodu na motorovom vozidle v zahraničí?

 1. Požiadajte vinníka  o nasledovné údaje (nahliadnite do jeho dokladov)
 • jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt
 • meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo držiteľa alebo vlastníka motorového vozidla
 • obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti
 • číslo poistnej zmluvy
 • evidenčné číslo resp. štátnu poznávaciu značku motorového vozidla a medzinárodnú poznávaciu značku krajiny registrácie vozidla, ktorým bola škoda spôsobená
 • číslo zelenej karty alebo číslo poistnej zmluvy hraničného poistenia pokiaľ ide o cudzozemské motorové vozidlo vinníka (prípadne si vyhotovte kópie týchto dokladov).
 1. S ostatnými účastníkmi dopravnej nehody vyplňte európsky formulár o škodovej udalosti tzv. Správa o nehode (pokiaľ je k dispozícií). Pokiaľ takýto formulár máte v slovenčine a ostatní účastníci dopravnej nehody v iných jazykoch, vyplňte ho v slovenčine ako aj v inom dostupnom jazyku. Ide o obsahovo zhodné formuláre. Pred oddelením originálu od kópie je veľmi dôležité formulár nielen podpísať, ale tiež zaškrtnúť vyplnené body k dopravnej nehode. Nezabudnite na plán či nákres miesta nehody, fotodokumentáciu miesta nehody a podobne.
 2. Vždy k dopravnej nehode zavolajte policajné orgány. Protokol podpíšte iba vtedy,   ak mu rozumiete a v plnom rozsahu súhlasíte s jeho znením. V opačnom prípade do protokolu uveďte v slovenčine svoje vlastné vyjadrenie o dopravnej nehode.
 3. Zapíšte si mená a priezviská a adresy vodičov ostatných poškodených vozidiel, údaje o týchto motorových vozidlách a svedkoch dopravnej nehody.
 4. S uplatnením svojho nároku na poistné plnenie a s dokladmi preukazujúcimi zodpovednosť za škodu vodiča alebo prevádzkovateľa motorového vozidla sa obráťte na poisťovateľa osoby zodpovednej za škodu prípadne na národnú kanceláriu krajiny, kde došlo k dopravnej nehode. Jej adresu, telefónne a faxové číslo nájdeme na zadnej strane zelenej karty.
 5. Zavedením 4. Smernice o poistení motorových vozidiel do praxe s účinnosťou od 01.05.2004 vstupom Slovenskej republiky do EÚ bola daná povinnosť poisťovacím spoločnostiam poskytujúcim povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel  vymenovať likvidačných zástupcov v členských krajinách EÚ. Úlohou likvidačného zástupcu je poskytovať zvýšenú ochranu osobám, ktoré sú poškodené v členských štátoch EÚ. V prípade, ak bude slovenský občan v inom členskom štáte EÚ poškodený prevádzkou motorového vozidla členského štátu EÚ, bude mať možnosť si uplatniť svoje nároky na náhradu škody na území Slovenskej republiky voči likvidačnému zástupcovi, ktorý bol vymenovaný zahraničnou poisťovňou vinníka. Likvidačný zástupca prešetrí a uspokojí nároky slovenského občana v slovenskom jazyku.

Likvidačného zástupcu môžete vyhľadať v sekcii „Hľadať likvidačného zástupcu“, príp. telefonickým, emailovým dotazom v Slovenskej kancelárií poisťovateľov.

www.skp.sk