Organizácia Handicap International (víťaz z roku 1997, Nobelova cena za mier) a inkluzívne vzdelávanie

Handicap International je nezávislá medzinárodná organizácia pre pomoc, pracujúca v podmienkach chudoby a vylúčenia, konfliktov a prírodných katastrof. Prácou v oblasti zdravotného postihnutia  a pre ďalšie zraniteľné skupiny sa snažia o zlepšenie ich životných podmienok a podporu rešpektovania ich dôstojnosti a ich základných práv. „Pracujeme s ľuďmi s postihnutím, aby sme tak  podporili ich začlenenie do vzdelávania, športových a kultúrnych aktivít, prístup k zamestnaniu a lobovanie vlády, aby zabezpečili rovnaké príležitosti pre osoby so zdravotným postihnutím.“

Jednou z aktivít organizácie je aj inkluzívne vzdelávanie.

Inkluzívne vzdelávanie sa týka vzdelávacieho systému, ktorý berie do úvahy podporu potrieb všetkých marginalizovaných a zraniteľných detí a mládeže, detí z ulice, detí z etnických menšín, detí z chudobných rodín, detí z kočovných a pastierskych rodín, detí z HIV / AIDS a ZP deti  vo vyučovaní a vzdelávaní.

Cieľom inkluzívneho vzdelávania je zaistiť, aby týmto deťom boli dopriate rovnaké práva a možnosti týkajúce sa vzdelávania, ako ostatným deťom. Je to prístup k vzdelaniu, ktorého hodnotové rozmanitosti ako základná súčasť výučby a procesu učenia podporujú rozvoj ľudských zdrojov. Inkluzívne vzdelávanie má za cieľ bojovať proti marginalizácii jednotlivcov a za podporu rozdielnosti.

V školských zaradeniach to znamená, že  škola zvažuje, aké opatrenia je potrebné prijať, aby bola prístupná pre všetky deti (vrátane detí so zdravotným postihnutím). Škola hodnotí svoje existujúce kapacity a z výsledku vytvára inkluzívny plán na zlepšenie danej situácie. To zahŕňa plánovať zdroje (infraštruktúru, ľudské a materiálne) a zároveň zabezpečiť splnenie všetkých potrieb žiakov. Tento proces sa realizuje v spolupráci s miestnymi orgánmi školskej správy, rodiny, zdravotne postihnutých a detí bez zdravotného postihnutia a komunít.

Inkluzívne vzdelávanie sa môže realizovať v rámci formálneho vzdelávania (vzdelávanie v školách) alebo neformálneho vzdelávania (vzdelávanie doma alebo v komunite).

Práca organizácie Handicap International  má široký prístup, podporuje vzdelávacie príležitosti pre mnoho skupín vylúčených z hlavného prúdu vzdelávacieho prostredia. Šesť hlavných oblastí činnosti v rámci všetkých vzdelávacích projektov realizovaných Handicap International sú:

  • zvyšovanie povedomia o potrebách marginalizovaných skupín v súvislosti so vzdelávaním
  • identifikácia (zdravotne postihnutých detí mimo školy a v školách)
  • podpora pre rodičov
  • vzdelávanie učiteľov
  • dostupnosť
  • rozvoj inkluzívneho vzdelávania.

Prečo sa venovať vzdelávaniu ?

Deti a mladí ľudia s postihnutím patria k jednej z najviac znevýhodnených a ohrozených skupín ľudí v spoločnosti po celom svete. Sú vylúčení z účasti v spoločenskom živote a vysoko citliví na zneužívanie a zanedbávanie. Zdravotne postihnuté dievčatá sú navyše marginalizované v rámci ich rodín a komunít a čelia dvojitej diskriminácii, vzhľadom na tradičné rodové úlohy a povinnosti. Táto sociálna neviditeľnosť zdravotne postihnutých dievčat a chlapcov prispieva k tomu, že zdravotne postihnuté deti sú vylúčené z miestnych tradičných učebných prostredí a národných vzdelávacích rámcov .

Zdroj: http://www.handicap-international.org.uk/