Vedenie zoznamov poistencov, ktorí čakajú na operácie od nového roku, zjednotila vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR. Poradovníky poisťovní existovali aj predtým, ale vzhľadom na chýbajúcu právnu normu sa jednotlivé čakacie listiny poisťovní navzájom nedali porovnávať, keďže každá mala vlastné pravidlá na ich vedenie. Vyhláška preto má zabezpečiť scelenie celého systému.

Okamžité opatrenia proti chudobe od svojich vlád očakáva až 89 % Európanov a 73 % považuje chudobu za veľký problém vo svojej krajine. Toto sú kľúčové výsledky nového prieskumu Eurobarometer o postojoch k chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ktoré predložila Európska komisia (EK).

Pod týmto názvom organizovalo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR) celoslovenský seminár s medzinárodnou účasťou. Seminár sa konal 28. januára 2010 v Bratislave a hlavnými témami seminára boli Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, proces ratifikácie a implementácie vo svete, v Európe a v Slovenskej republike, jeho význam pre život ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodiny a čl. 12 dohovoru -rovnosť pred zákonom.